ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 

       

 

แหล่งรวมความรู้ด้านวิจัยการศึกษา

 

 

 

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์

  วิจัยทางการศึกษา


   Research online courses

 หลักสูตรอบรมออนไลน์

 วิจัยทางการศึกษา


 Research online courses

  ***บุคลากรศิริราชอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย

การวิจัยด้วยการสำรวจ

คำถามวิจัยทางการศึกษา

หลักการวิเคราะห์และ ประเมินงานวิจัย (Critical appraisal)

เฉพาะบุคลากรคนในศิริราช

 

  ความรู้วิจัยทางการศึกษา

  รูปแบบบทความ


  Research knowledge

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา

(Introduction to

educational research)

 

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา

(การวิจัยด้วยการสำรวจ)

 

Modal Example