ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำดับ
  ชื่อ
  นามสกุล
  สังกัด
  โครงการอบรม
 รหัสลงทะเบียน / สถานะ
1  กิจจาคมม์  ธนาสมบูรณ์สุข  โรงพยาบาลลำปาง : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070025
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

2  กนกวลี  สันติมหกุลเลิศ  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070012
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

3  มิรา   โครานา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070031
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

4  เอื้อมพร  สุวรรณไตรย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070099
10010109
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

5  สุธาทิพย์  มหาเจริญสิริ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070010
10019003
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

6  สาธนี  สุจริตรังษี  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070014
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

7  สร้อยศรี  เอี่ยมพรชัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070009
10010048
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

8  ษมาวีร์  สังเวียนวงศ์  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070007
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

9  ศุภชาติ  ชมภูนุช  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070029
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

10  ศุภกิจ  สุวรรณไตรย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070013
10010030
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

11  ลักษณาวดี  นิติวัฒนา  โรงพยาบาลเลิดสิน : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070026
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

12  ภัทราภรณ์  ทองยงค์  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070006
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

13  ประดิษฐ์  ศรีจงใจ  ประจักรคลินิค : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070024
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

14  โพชฌงค์  โชติญาณวงษ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070002
10018603
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

15  เกษมสันต์  เกิดเกียรติขจร  โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070022
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

16  เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070027
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

17  จณิสดา  สกุลสำเภาพล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070017
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

18  จักริน  วัฒนกิตติกุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070003
10027309
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

19  ชุติมา  กิตติเพิ่มพูน  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070015
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

20  ชุติมา  อุปัชฌาย์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070028
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

21  ณัฐธิดา  ทรัพย์สมาน  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070023
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

22  นันทวัน  ประทุมสุวรรณ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070004
10027330
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

23  นิษณา  สิงหาคำ  โรงพยาบาลบางมูลนาก : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2 (1)
: Onsite
: Workshop
630070030
• Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

24  ณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์  โรงพยาบาลสิรินธร : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080016
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

25  ณัฒิณี  พึ่งวิรวัฒน์  โรงพยาบาลพุทธชินราช : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080093
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

26  ณิชรันดร์ชา  วรโยธา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080053
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

27  ถกล  เจริญศิริสุทธิกุล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080047
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

28  เทอดพงศ์   ขุนพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080074
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ไม่ได้สมัครใน Part นี้

29  ธนทรัพย์  ก้อนมณี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080107
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

30  ธีรฉัตร  ศิลารัตน์  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080063
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

31  ธีรวัฒน์   สว่างจันทร์อุทัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080105
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

32  นงเยาว์   เอื้อตรงจิตต์  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080072
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

33  นนท์  พิพิธสมบัติ  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080056
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

34  นภสิน  มาไพโรจน์  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080070
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

35  ขวัญศิริ  นราจีนรณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080089
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

36  นริศรา  เนตรลือชา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080041
10022157
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

37  นฤวรรณ  เนินทอง  โรงพยาบาลสุรินทร์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080027
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

38  นิติกร  โปริสวาณิชย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080011
10009043
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

39  นิศารัตน์  เจริญศรี  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080084
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

40  นุษรา  ทองคำ  โรงพยาบาลเลิดสิน : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080036
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ไม่ได้สมัครใน Part นี้

41  เบญริตา  จิตอารี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080109
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

42  ประธาน  บูรณกุลกิจการ  โรงพยาบาลสิรินธร : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080017
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

43  ชุติกาญจน์  ปานสมบัติ  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080095
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

44  กนิษฐา  มั่นเข็มทอง  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080039
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

45  กมลชนก  เสนากูล  โรงพยาบาลเลิดสิน : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080030
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ไม่ได้สมัครใน Part นี้

46  กมลชนก  มณีฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080006
10029076
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

47  กรนิกา  ยานการ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080001
10018221
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

48  กฤชพร  กระดังงา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080104
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

49  กวินทรา  ขวัญราช  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080108
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

50  กัญจณ์ชญา  ปั่นทระนาถ  โรงพยาบาลเลิดสิน : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080034
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

51  คณัตถ์เจต  รัตอาภา  โรงพยาบาลสิรินธร : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080038
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ไม่ผ่านการอบรม

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

52  คามิน  สุทธิกุลบุตร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080117
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

53  จริยา   จิรานุกูล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080080
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

54  จิดาภา  ว่องเจริญวัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080010
10023214
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

55  จิดาภา  เรืองแก้ว  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080051
10006346
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

56  จุฑามาส   เฟื่องฟุ้ง  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080064
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ไม่ผ่านการอบรม

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

57  เจนจิรา  กิตติวรภัทร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080015
10020852
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ไม่ผ่านการอบรม

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ไม่ผ่านการอบรม

58  เจนภพ  สว่างเมฆ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080102
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

59  ชมพูพราว  มิ่งมงคล  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080116
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)

60  ณัฐฐิกานต์  มีลาภ  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62 (2)
: Onsite
: Workshop
630080071
• Part 2 OSCE

วันที่ 27 / 11 / 256228 / 11 / 2562 - 29 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (14 ชม.)

• Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่านการอบรม (7 ชม.)