ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมนี้เริ่มบันทึกบนระบบออนไลน์ครั้งแรกวันที่ 18 ต.ค. 62 สำหรับผู้ที่เข้าอบรมในโครงการอบรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมได้ที่นี่

ขณะนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมบนระบบออนไลน์ได้ตามปกติ

สำหรับรายชื่อผู้เข้าอบรม TMEC2019 อยู่ระหว่างดำเนินนำเข้าระบบและประมวลผลรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ท่านจะสามารถตรวจสอบได้เร็ว ๆ นี้

ลำดับ
  ชื่อ
  นามสกุล
  สังกัด
  โครงการอบรม
 รหัสลงทะเบียน / สถานะ
1  กนกวลี  สันติมหกุลเลิศ  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070012
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
2  กิจจาคมม์  ธนาสมบูรณ์สุข  โรงพยาบาลลำปาง : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070025
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
3  เกษมสันต์  เกิดเกียรติขจร  โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070022
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
4  เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070027
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
5  จณิสดา  สกุลสำเภาพล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070017
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
6  จักริน  วัฒนกิตติกุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070003
10027309
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
7  ชุติมา  กิตติเพิ่มพูน  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070015
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
8  ชุติมา  อุปัชฌาย์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070028
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
9  ณัฐธิดา  ทรัพย์สมาน  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070023
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
10  นันทวัน  ประทุมสุวรรณ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070004
10027330
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
11  นิษณา  สิงหาคำ  โรงพยาบาลบางมูลนาก : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070030
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
12  ประดิษฐ์  ศรีจงใจ  ประจักรคลินิค : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070024
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
13  โพชฌงค์  โชติญาณวงษ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070002
10018603
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
14  ภัทราภรณ์  ทองยงค์  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070006
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
15  ลักษณาวดี  นิติวัฒนา  โรงพยาบาลเลิดสิน : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070026
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
16  ศุภกิจ  สุวรรณไตรย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070013
10010030
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
17  ศุภชาติ  ชมภูนุช  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070029
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
18  ษมาวีร์  สังเวียนวงศ์  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070007
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
19  สร้อยศรี  เอี่ยมพรชัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070009
10010048
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
20  สาธนี  สุจริตรังษี  โรงพยาบาลสระบุรี : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070014
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
21  สุธาทิพย์  มหาเจริญสิริ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070010
10019003
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
22  เอื้อมพร  สุวรรณไตรย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070099
10010109
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
23  มิรา   โครานา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Doctor-patient communication skills workshop : Part 2
: Onsite
: Workshop
630070031
- Part 2 : How to teach and assess communication skills?

วันที่ 18 / 10 / 2562
ผ่าน(4)
{7 ชม.}
24  กนิษฐา  มั่นเข็มทอง  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080039
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
25  กมลชนก  เสนากูล  โรงพยาบาลเลิดสิน : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080030
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
26  กมลชนก  มณีฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080006
10029076
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
27  กรนิกา  ยานการ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080001
10018221
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
28  กฤชพร  กระดังงา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080104
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
29  กวินทรา  ขวัญราช  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080108
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
30  กัญจณ์ชญา  ปั่นทระนาถ  โรงพยาบาลเลิดสิน : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080034
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
31  ขวัญศิริ  นราจีนรณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080089
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
32  คณัตถ์เจต  รัตอาภา  โรงพยาบาลสิรินธร : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080038
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ไม่ผ่าน(8)
33  คามิน  สุทธิกุลบุตร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080117
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
34  จริยา   จิรานุกูล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080080
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
35  จิดาภา  ว่องเจริญวัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080010
10023214
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
36  จิดาภา  เรืองแก้ว  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080051
10006346
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
37  จุฑามาส   เฟื่องฟุ้ง  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080064
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ไม่ผ่าน(8)
38  เจนจิรา  กิตติวรภัทร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080015
10020852
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ไม่ผ่าน(7)
- Part 2 OSCE

ไม่ผ่าน(8)
39  เจนภพ  สว่างเมฆ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080102
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
40  ชมพูพราว  มิ่งมงคล  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080116
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
41  ชุติกาญจน์  ปานสมบัติ  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080095
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
42  ณัฐฐิกานต์  มีลาภ  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080071
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
43  ณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์  โรงพยาบาลสิรินธร : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080016
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
44  ณัฒิณี  พึ่งวิรวัฒน์  โรงพยาบาลพุทธชินราช : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080093
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
45  ณิชรันดร์ชา  วรโยธา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080053
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
46  ถกล  เจริญศิริสุทธิกุล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080047
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
47  เทอดพงศ์   ขุนพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080074
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
48  ธนทรัพย์  ก้อนมณี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080107
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
49  ธีรฉัตร  ศิลารัตน์  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080063
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
50  ธีรวัฒน์   สว่างจันทร์อุทัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080105
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
51  นงเยาว์   เอื้อตรงจิตต์  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080072
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
52  นนท์  พิพิธสมบัติ  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080056
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
53  นภสิน  มาไพโรจน์  โรงพยาบาลนครพิงค์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080070
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
54  นริศรา  เนตรลือชา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080041
10022157
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
55  นฤวรรณ  เนินทอง  โรงพยาบาลสุรินทร์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080027
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
56  นิติกร  โปริสวาณิชย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080011
10009043
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
57  นิศารัตน์  เจริญศรี  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080084
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
58  นุษรา  ทองคำ  โรงพยาบาลเลิดสิน : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080036
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}
59  เบญริตา  จิตอารี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080109
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผู้อบรมไม่ได้ลงทะเบียนหัวข้อนี้
60  ประธาน  บูรณกุลกิจการ  โรงพยาบาลสิรินธร : ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ปี 62
: Onsite
: Workshop
630080017
- Part 1 MCQ & MEQ

วันที่ 27 / 11 / 2562
ผ่าน(7)
{7 ชม.}
- Part 2 OSCE

ผ่าน(8)
{14 ชม.}