ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

ศรกส ๑๐๑ นวัตกรรมด้านสุขภาวะ

SIHE 101 Health Innovation

 

รู้ลึก เข้าใจ หลักการใช้นวัตกรรมด้านสุขภาวะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 

 

รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการในการใช้นวัตกรรมด้านสุขภาวะต่าง ๆ มีความ สามารถในการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางสุขภาวะ และสามารถเลือกแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาวะบนหลักการของความสมเหตุสมผล

จำนวนหน่วยกิต

๒ หน่วยกิต        ทฤษฎี -  ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง           ๒-๐-๔ ชม. /สัปดาห์

ตารางสอน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

1

วันอังคาร 2 สิงหาคม 2565

14.00 - 17.00 น.
2

วันอังคาร 9 สิงหาคม 2565

14.00 - 17.00 น.
3

วันอังคาร 23 สิงหาคม 2565

14.00 - 17.00 น.
4

วันอังคาร 30 สิงหาคม 2565

14.00 - 17.00 น.
5

วันอังคาร 6 กันยายน 2565

14.00 - 17.00 น.
6

วันอังคาร 13 กันยายน 2565

14.00 - 17.00 น.
7

วันอังคาร 27 กันยายน 2565

14.00 - 17.00 น.
8

วันอังคาร 4 ตุลาคม 2565

14.00 - 17.00 น.
9

วันอังคาร 11 ตุลาคม 2565

14.00 - 17.00 น.
10

วันอังคาร 18 ตุลาคม 2565

14.00 - 17.00 น.
11

วันอังคาร 8 พฤศจิกายน 2565

14.00 - 15.00 น.

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

อ.ดร.ยอดยิ่ง แดงประไพ

อ.ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อ.ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์