ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 

 
คณะผู้บริหาร
    -   คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  
    -   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
 
  -   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

1. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

2. ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

3. ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์       
ที่ปรึกษาคณะฯ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

4. รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ตำแหน่ง ประธาน

5. รศ.ดร. นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร        
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ตำแหน่ง รองประธาน

6. รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง             
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการ

7. รศ. พญ.กษณา รักษมณี   
อาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ตำแหน่ง กรรมการ

8. ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์     
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ตำแหน่ง กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
อาจารย์ประจำศูนย์ฯ
ตำแหน่ง กรรมการ

10. รศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส 
อาจารย์ประจำศูนย์ฯ
ตำแหน่ง กรรมการ

11. ผศ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ    
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา
ตำแหน่ง กรรมการ

11. รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์       
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

12.นางนภัสสร รุ่งเรือง  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

13. นางสาวปุณยนุช พินชู           
หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14. นางณิสา แจ้งบุญ    
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

15. นายสมบูรณ์ อุ่นเปีย           
หัวหน้างานธุรการและสนับสนุนการศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16. นางสาวสุพาภรณ์ เฉลิมวุฒิ         
หัวหน้างานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางสาวภัทรพร  นาคนาเกร็ด 
หัวหน้าศูนย์ฯ
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ

18. นางสาวรัตนสุดา  โสภวัฒนกุล  
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ

19. -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ

** หมายเหตุ คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3601/2564