ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

ศรกส ๑๐๒ การศึกษายุคดิจิทัลสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

SIHE 102 Digital Education in Health Science

 

เข้าใจเทคโนโลยี และนำไปประยุกต์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการศึกษายุคดิจิทัล และการออกแบบสื่อสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนหน่วยกิต

๒ หน่วยกิต        ทฤษฎี -  ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง          ๑ - ๒ - ๓ ชม./สัปดาห์

ตารางสอนวิชา SIHE 102 Digital Education in Health Science

สำหรับ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-3

 

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

เวลา

หัวข้อ

1

วันอังคาร 12 กรกฎาคม 2565

14.00-17.00 น.

หลักการเกี่ยวกับการศึกษายุคดิจิทัลสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

วันอังคาร 26 กรกฎาคม 2565

14.00-17.00 น.

การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3

วันอังคาร 2 สิงหาคม 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4

วันอังคาร 9 สิงหาคม 2565

14.00-17.00 น.

เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัล

5

วันอังคาร 23 สิงหาคม 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนออนไลน์

6

วันอังคาร 30 สิงหาคม 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชา

7

วันอังคาร 6 กันยายน 2565

14.00-17.00 น.

การออกแบบสื่อสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8

วันอังคาร 13 กันยายน 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับออกแบบอินโฟกราฟิก

9

วันอังคาร 27 กันยายน 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อการสอน

10

วันอังคาร 4 ตุลาคม 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับการบันทึกหน้าจอและการตัดต่อ

11

วันอังคาร 11 ตุลาคม 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบการอภิปราย

12

วันอังคาร 18 ตุลาคม 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบเกม

13

วันอังคาร 8 พฤศจิกายน 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับการสำรวจออนไลน์

14

วันอังคาร 15 พฤศจิกายน 2565

14.00-17.00 น.

Lab: การใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินออนไลน์

15

วันอังคาร 6 ธันวาคม 2565

14.00-17.00 น.

นำเสนอรายงานกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย