ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *
ก่อนหน้า ต่อไป

โครงการอบรมที่เปิดรับสมัคร
Pearls in medical educaiton

 

เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการเลือกเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับระดับนักศึกษา, วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ และแนวทางการเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชาและของคณะฯ , การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบ โดยเป็นการบรรยายระยะสั้น ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อโครงการ

 

Image
Image
Image
Image

VDO Free คุณสามารถรับชมได้ตลอดเวลา

ทางศูนย์ มี VDO องค์ความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา, ทางการศึกษา และ ทางด้านเทคโนโลยี ต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกรับชม