ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

  1. คู่มือทุนวิจัย
  2. ประกาศต่าง ๆ
  3. แบบฟอร์มและบันทึกต่าง ๆ
  4. การเบิกเงินสดย่อย (หมวดค่าใช้สอย)
  5. การจัดซื้อวัสดุ
  6. ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัย

- Flow ขั้นตอนการขอทุนวิจัยทางการศึกษา 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยการศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1.ขอส่งโครงการ

1.1 บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

1.2 แบบฟอร์มเสนอ Project proposal

1.3 รายงานการแก้ไขโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะ

1.4 แบบฟอร์มชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย


2. ระหว่างดำเนินโครงการ

2.1 แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัยทางการศึกษา

2.2 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

2.3 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย (6,12 เดือน)

2.4 ขอขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัย

2.5 แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัย

2.6 ขอยกเลิกโครงการวิจัย

2.7 แบบฟอร์มขอยกเลิกโครงการวิจัย

2.8 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน


3. ปิดโครงการ

3.1 แจ้งปิดโครงการวิจัยและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.2 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.3 แบบฟอร์มชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ


4. เบิกค่าตอบแทนผู้วิจัย

4.1 ส่งบทความวิจัยที่พร้อมตีพิมพ์ในวารสารและขอเบิกค่าตอบแทนผู้วิจัย

4.2 ส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และขอเบิกค่าตอบแทนผู้วิจัยเพิ่ม

การเบิกค่าใช้สอย ใช้เอกสาร ดังนี้

1. ขออนุมัติเบิกเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย (โหลดเลย)

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

การส่งหลักฐานใบเสร็จ โปรดส่งใบเสร็จมาที่ฝ่ายการศึกษาภายใน 15 วัน (ตามวันที่ในใบเสร็จ) หากเกินจากนี้ ในระบุเหตุผลการส่งล่าช้ามาด้วย (ระบุในเอกสาร 1 ใบนำส่งเงินสดย่อย)

1. ใบนำส่งเงินสดย่อย (แนบพร้อมใบเสร็จ) โหลดเลย

2. ใบสำคัญรับเงิน (ถ้ามี)

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

 

การเบิกจ่ายหมวดวัสดุ ให้ใช้เอกสาร ดังนี้

1 หนังสือบันทึกข้อความ

2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)

3 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายให้)

4 ใบเสร็จ

โปรดส่งใบเสร็จมาที่ฝ่ายการศึกษาภายใน 15 วัน (ตามวันที่ในใบเสร็จ) หากเกินจากนี้ ในระบุเหตุผลการส่งล่าช้ามาด้วย (ระบุในเอกสาร 1 และ 2/3)

 

ตัวอย่างและขั้นตอนการเบิกจ่าย

0 ขั้นตอนการจัดซื้อและเอกสารหลักฐานแนบประกอบการจัดซื้อ

1 ตัวอย่าง_หนังสือบันทึกข้อความ

2 ตัวอย่าง_แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)

3 ตัวอย่าง_แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายให้)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวพิราวรรณ หนูเสน โทร 02-419-6637 หรือ   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.