ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *
ก่อนหน้า ต่อไป

ประกาศ

 

เนื่องจากระบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ จึงทำให้ไม่สามารถสมัครและชำระเงินได้ ทางศูนย์ SHEE จึงได้จัดทำระบบลงทะเบียน(ชั่วคราว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในเบื้องต้นก่อน ช่องทางสมัครเข้าอบรม  https://shee.si.mahidol.ac.th/index.php/ws-regis 👈 สำหรับช่องทางการชำระเงินทางศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งรายละเอียดให้กับท่านอีกครั้งทาง email ที่สมัครไว้

 

ทั้งนี้ หากท่านที่มีการลงทะเบียนไว้ในระบบเดิมแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินได้ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในภายหลังเมื่อระบบเดิมกลับมาใช้งานได้แล้ว

ทางศูนย์ SHEE ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ (ขอร้อง)

โครงการอบรมที่เปิดรับสมัคร
Pearls in medical educaiton

 

เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการเลือกเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับระดับนักศึกษา, วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ และแนวทางการเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชาและของคณะฯ , การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบ โดยเป็นการบรรยายระยะสั้น ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อโครงการ

 

Image
Image
Image
Image

VDO Free คุณสามารถรับชมได้ตลอดเวลา

ทางศูนย์ มี VDO องค์ความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา, ทางการศึกษา และ ทางด้านเทคโนโลยี ต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกรับชม