ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

ศรกส ๑๐๖ การวิจัยการตลาดด้วยแบบสอบถาม

SIHE 106 Marketing Research by Questionnaire

 

เข้าใจหลักวิจัยเชิงสำรวจ และ นำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้

 

 

รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาการตลาด รวมทั้งส่งเสริมนิสัยให้รับฟังผู้อื่น ใจกว้าง ยืดหยุ่น คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่นำไปใช้ได้ตามบริบท วิพากษ์ข้อมูลรอบด้านก่อนตัดสินใจ

จำนวนหน่วยกิต

๒ หน่วยกิต        ทฤษฎี -  ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง          ๑ - ๒ - ๓ ชม./สัปดาห์

ตารางสอนวิชา SIHE 106 Marketing Research by Questionnaire

 

เร็ว ๆ นี้ 

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ