ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 

ศรสว ๔๗๗  การศึกษาชั้นคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ 
SIID  477   Effective  Clinical Learning

 

 เรียนให้เก่ง เรียนแบบไม่เครียด ไม่เหนื่อยเมื่อขึ้นชั้นคลินิก

 
 
 

นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวนไม่น้อยที่ผ่านการเรียนระดับปรีคลินิกมาแล้ว ประสบปัญหาในการปรับตัวกับการเรียนในชั้นคลินิก รายวิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงบริบทของการเรียนในระดับคลินิกและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ป่วยมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งเคสที่ยากและง่าย นักศึกษาจะทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง พบปะ พูดคุยกับผู้ป่วยจริง ๆ หรือต้องเข้าไปยังห้องผ่าตัดของจริง นศพ.จะได้ทราบ เข้าใจถึงประสบการณ์การเป็นแพทย์มากยิ่งขึ้น


การสอน ไม่ได้เกิดจาก อาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์เท่านั้น แต่นักศึกษาแพทย์สอน หรือให้คำแนะนำกับนักศึกษาแพทย์ชั้นเดียวกัน หรือ รุ่นน้อง ก็จะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนก็ได้ทบทวนความรู้ ผู้เรียนก็ได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน การสอนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าด้วยกันอีกด้วย


รู้จักกับรายวิชาเลือก SIID477


 ตารางสอน

รายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
SIID 477 Effective Clinical Learning ปีการศึกษา 2565
จำนวนที่รับ 2-6 คน/รอบ โดยมีรอบที่เปิดสอนดังนี้

 

   


  อาจารย์ผู้สอน

 

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

 รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

รศ. พญ.กษณา รักษมณี

อ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ

 

 

สอบถามรายละเอียด : คุณอลิศรา โทร 02-419-5194 หรือ  Facebook : mahidol.shee