ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 

การประเมินทักษะการสอนและเจตคติความเป็นครู

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอน และประเมินบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้มีความสามารถพื้นฐานสำหรับการจัดการศึกษาในโรงเรียนแพทย์ จึงได้กำหนดแนวทางการประเมินทักษะการสอนและเจตคติความเป็นครู ดังนี้

เกณฑ์การผ่านการประเมินทักษะการสอนและเจตคติความเป็นครู

การอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่

ในรูปแบบอบรมในห้องเรียน (onsite) หรือ Online ผ่าน SHEE Online course (ศึกษาเอกสาร ดู VDO ร่วมกับทำข้อสอบผ่านเกณฑ์) ชั่วโมงอบรมจำนวน 35 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า 5 วัน

- กรณีการอบรมในห้องเรียน ต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของเวลาการอบรมในห้องเรียน

- กรณีการอบรมใน online course ต้องดู VDO clip ครบถ้วน และทำข้อสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในทุก module

คลิกสมัครอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่

กิจกรรม Evaluation of new teacher’s education competency

เป็นการอบรมระยะเวลาประมาณ 2 วัน

- ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน  มีเวลาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของเวลาในกิจกรรม

- ได้รับคะแนนประเมินทักษะทางการศึกษาตามเกณฑ์ ในทั้ง 3 มิติ

(1) ทักษะการสอนความรู้ และการผลิตสื่อการสอน

ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

(2) ทักษะการสอนทักษะ และเจตคติ

ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

(3) ทักษะการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ

มีคะแนนคุณภาพข้อสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม Evaluation of new teacher’s education competency (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานครูแพทย์มือใหม่แล้วเท่านั้น)
2-day new staff evaluation of education competency
3-round per year (Jan, May, Sep): Each round accommodates 12 - 24 staffs)
Prerequisite: pass ความรู้พื้นฐานครูแพทย์มือใหม่ ก่อน ลงทะเบียน
(เปิดให้ลงทะเบียน 2 - 3 เดือนก่อนวันอบรม)

26 - 27 Sep 2024 (รุ่น 1/2024)


9 - 10 Jan 2025 (รุ่น 1/2025)


26 - 27 May 2025 (รุ่น 2/2025)


9 - 10 Sep 2025 (รุ่น 3/2025)


การทำ Education project

- นำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษา (Education project proposal) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

- นำเสนอสรุปโครงการพัฒนาการศึกษา (Education project summary) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

- เข้าฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษา โดยคณาจารย์ท่านอื่น ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม 02-419-5194 อริสรา