ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 1. อาจารย์
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 4. นักวิชาการศึกษา
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ตำแหน่ง อาจารย์ 
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน

41,000 บาท (ยังไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ)

ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร

 

• ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของศูนย์ฯ (คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร HSE และ หลักสูตร HSI) และนักศึก

• ภาระงานด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

• ภาระงานด้านบริการวิชาการ : เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการศึกษา หรือเทียบเท่าปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ  แต่ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่องาน (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)        
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(ต้องแนบใบรับรองการผ่านงานประกอบการสมัคร)
4. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
5. อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

 เอกสารสำหรับใช้สมัคร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)
2. รูปถ่าย (ขนาดไม่เกิน 300 KB)
3. Transcript (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) (ไม่เกิน 700 KB)
6. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 700 KB)
    6.1 IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6คะแนน 
    6.2 TOEFL IBT (Internet Based)ไม่ต่ำกว่า 79คะแนน
    6.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550คะแนน
    6.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
    6.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

7. กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา) 
    7.1 ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)
    7.2 ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้Font:Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ "How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University?"

วิธีการคัดเลือก

1) พิจารณาจากเอกสารที่ใช้ในการสม้คร 

2) สอบสัมภาษณ์ (กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้รับเอกสารการสมัคร)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

คลิกเพื่อสมัคร

 

*** หมายเหตุ กระบวนการบรรจุอาจารย์ใหม่ จะเป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ***

 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน

1. เงินเดือน 20,090 บาท 

เงินเดือน ไม่รวมค่าประสบการณ์ 

(กรณีต้องการขอค่าประสบการณ์เพิ่ม โปรดส่งหนังสือรับรองการทำงาน และภาระงานเดิมที่ปฏิบัติในระหว่างที่ปฏิบัติงานนั้น 

เพื่อประกอบการพิจารณาค่าประสบการณ์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การขอค่าประสบการณ์เพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไข 

และระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร

 

1. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, E-Learning, Learning Platform, Web-based Application, Mobile Application 

2. ออกแบบ พัฒนา ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ของส่วนงานให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ

3. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ

4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)        

2. ทักษะด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) ระบบสารสนเทศด้วย PHP CSS MySQL JavaScript Framework ต่าง ๆ, ระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย, ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS), ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น Graphic design, Soft-skill เป็นต้น และภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Mobile Application หรือ eLearning จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม ทนรับแรงกดดันได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ 

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

IELTS(Academic Module)   คะแนนไม่ต่ำกว่า     3

TOEFL IBT                       คะแนนไม่ต่ำกว่า     29

TOEFL ITP                       คะแนนไม่ต่ำกว่า    390

TOEFL CBT                      คะแนนไม่ต่ำกว่า     90

TOEIC                             คะแนนไม่ต่ำกว่า     400

MU GRAD Test                 คะแนนไม่ต่ำกว่า     36

MU ELT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า     56

6. อายุ ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร 

7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 เอกสารสำหรับใช้สมัคร

      

1. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส

4. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

5. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

6. ประวัติส่วนตัว หรือ Resume

7. หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับสมัคร

สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์การเขียนหรือพัฒนาโปรแกรม และระบบ e-Leaning (วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.)
สอบปฏิบัติ : 
ด้านการสร้างโปรแกรมและสร้างเว็บไซต์ (วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.)
สอบสัมภาษณ์ 
(วันที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 15.00-16.00 น.)

เป็นการสอบออนไลน์ผ่าน ZOOM ขอให้ผู้สมัคร เตรียมกล้อง ไมโครโฟน หูฟัง และเตรียมระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) โดยสามารถเลือกใช้ระหว่าง Joomla version 4 หรือ 5 และ Wordpress version 6.4 ขึ้นไป

*** หมายเหตุ: 

1. กำหนดการและรายละเอียดการสอบต่างๆ จะแจ้ง ณ วันที่ประกาศรายชื่อ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครสอบ หากท่านใดที่ไม่ได้อีเมล ขอให้ติดต่อกลับมาสอบถามทางศูนย์ฯ อีกครั้ง ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ link สำหรับการสัมภาษณ์ทาง email ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มี portfolilo ที่ต้องการนำเสนอกับคณะกรรมการ สามารถส่งไฟล์ได้ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากผู้สอบไม่ได้ email แจ้งห้องการสัมภาษณ์  โปรดติดต่อศูนย์ฯ เบอร์โทร 024194591

2. ผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หากไม่ได้นำคะแนนมายื่นในวันสอบข้อเขียนและปฏิบัติ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษต่อหลังจากสอบข้อเขียนและปฏิบัติเสร็จแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

3. หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

 

คลิกเพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูล โทร 024194591

 

หมายเหตุ : 

- หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน

1. เงินเดือน 20,090 บาท 

เงินเดือน ไม่รวมค่าประสบการณ์ 

(กรณีต้องการขอค่าประสบการณ์เพิ่ม โปรดส่งหนังสือรับรองการทำงาน และภาระงานเดิมที่ปฏิบัติในระหว่างที่ปฏิบัติงานนั้น 

เพื่อประกอบการพิจารณาค่าประสบการณ์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การขอค่าประสบการณ์เพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไข 

และระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร

 

1. ออกแบบกราฟิก, ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและงานต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ แบนเนอร์ คลิปต่างๆ เป็นต้น 

2. ออกแบบจัดทำวารสารของศูนย์ฯ (SHEE Journal) ในรูปแบบ E-book พร้อมประสานลงเว็บไซต์ศูนย์ฯ และช่องทางอื่นๆ ของศูนย์ฯ

3. จัดทำสื่อ VDO, MP3, ผลิตสื่อการสอน/การอบรม รวมถึงควบคุมการผลิตหรือการถ่ายทำ, ตัดต่อ และเเต่งเสียง และ Upload ขึ้น website, Youtube, e-learning และช่องทางอื่นๆ ของศูนย์ฯ

4. ช่วยบริหารจัดการดำเนินการจัดอบรมต่างๆ ของศูนย์ฯ และช่วยดูแลการจัดกิจกรรมภายในห้องอบรม, ความพร้อมของระบบไมค์ระบบเสียง  ติดตั้ง และดูแล ระบบการถ่ายทอดสดของโครงการอบรมของศูนย์ฯ 

5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After effects หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

3. หากมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการบริหารจัดการเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม ทนรับแรงกดดันได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ 

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

IELTS(Academic Module)   คะแนนไม่ต่ำกว่า     3

TOEFL IBT                       คะแนนไม่ต่ำกว่า     29

TOEFL ITP                       คะแนนไม่ต่ำกว่า    390

TOEFL CBT                      คะแนนไม่ต่ำกว่า     90

TOEIC                             คะแนนไม่ต่ำกว่า     400

MU GRAD Test                 คะแนนไม่ต่ำกว่า     36

MU ELT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า     56

6. อายุ ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร 

7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 เอกสารสำหรับใช้สมัคร

      

1. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส

4. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

5. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

6. ประวัติส่วนตัว หรือ Resume

7. หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 ธันวาคม 2566

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน - ปฏิบัติ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

 • กำหนดวันสอบข้อเขียน - ปฏิบัติ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 

รูปแบบการสอบ : เป็นการสอบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting  (สอบที่บ้านหรือสถานที่ท่านสะดวก)

เงื่อนไขการสอบ : 

1) รายงานตัวก่อนเวลาสอบ 5-15 นาที (โดยกด joint ผ่านทาง link ที่ได้รับทาง email)

2) ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียม อินเตอร์เน็ต, ไมโครโฟน และกล้องให้พร้อม โดยในระหว่างการสอบจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา

3) เครื่อง computer จะต้องมีโปรแกรมสำหรับการออกแบบ เช่น photoshop, illustrator เป็นต้น

 และโปรแกรมสำหรับตัดต่อ เช่น premiere pro, after effects, camtasia เป็นต้น

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  วันที่ 28 ธันวาคม 2566 

 • กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มกราคม 2567

       เวลา 18.00 - 19.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียม       

      อินเตอร์เน็ต, ไมโครโฟน และกล้องให้พร้อม โดยในระหว่างการสัมภาษณ์จะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา 

*กำหนดการและรายละเอียดการสอบต่างๆ จะแจ้ง ณ วันที่ประกาศรายชื่อ

*** หมายเหตุ: 

1. กำหนดการและรายละเอียดการสอบต่างๆ จะแจ้ง ณ วันที่ประกาศรายชื่อ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครสอบ หากท่านใดที่ไม่ได้อีเมล ขอให้ติดต่อกลับมาสอบถามทางศูนย์ฯ อีกครั้ง ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ link สำหรับการสัมภาษณ์ทาง email ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มี portfolilo ที่ต้องการนำเสนอกับคณะกรรมการ สามารถส่งไฟล์ได้ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หากผู้สอบไม่ได้ email แจ้งห้องการสัมภาษณ์  โปรดติดต่อศูนย์ฯ เบอร์โทร 024199978 หรือ 024194591

2. ผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หากไม่ได้นำคะแนนมายื่นในวันสอบข้อเขียนและปฏิบัติ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษต่อหลังจากสอบข้อเขียนและปฏิบัติเสร็จแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

3. หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

 

คลิกเพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูล โทร 024196637

 

หมายเหตุ : 

- หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน

1. เงินเดือน ปริญญาตรี 20,090 บาท / ปริญญาโท 23,440 บาท 

เงินเดือน ไม่รวมค่าประสบการณ์ 

(กรณีต้องการขอค่าประสบการณ์เพิ่ม โปรดส่งหนังสือรับรองการทำงาน และภาระงานเดิมที่ปฏิบัติในระหว่างที่ปฏิบัติงานนั้น 

เพื่อประกอบการพิจารณาค่าประสบการณ์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การขอค่าประสบการณ์เพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไข 

และระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร

 

1. วางแผนและดำเนินการด้านบริหารจัดการโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2. ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม เป็นต้น

3. ติดต่อประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่างๆ และรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

 

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
 3. อายุไม่เกิน 45 ปีนับจากวันที่สมัคร
 4. มีบุคลิกภาพที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ทนแรงกดดันได้ดี
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

IELTS(Academic Module)      คะแนนไม่ต่ำกว่า     3

TOEFL IBT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า     29

TOEFL ITP                           คะแนนไม่ต่ำกว่า     390

TOEFL CBT                          คะแนนไม่ต่ำกว่า     90

TOEIC                                คะแนนไม่ต่ำกว่า      400

MU GRAD Test                     คะแนนไม่ต่ำกว่า     36

MU GRAD Plus                     คะแนนไม่ต่ำกว่า     40

MU ELT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า       56

 เอกสารสำหรับใช้สมัคร

      

1. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส

4. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

5. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

6. ประวัติส่วนตัว หรือ Resume

7. หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ

วิธีการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษา การจัดทำเอกสาร การสรุปประเด็น

2. สอบปฏิบัติด้าน ความสามารถทางโปรแกรม Computer เช่น โปรแกรม Microsoft word, excel, point

3. สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์

กำหนดการรับสมัคร
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  - 17 มิถุนายน 2567

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน - 18 มิถุนายน 2567

 • กำหนดวันสอบข้อเขียน - 19 มิถุนายน 2567

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ - 20 มิถุนายน 2567

 • กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ - 21 มิถุนายน 2567

  รูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียม อินเตอร์เน็ต, ไมโครโฟน และกล้องให้พร้อม โดยในระหว่างการสอบจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา

 • ประกาศผู้ถูกคัดเลือก 

 *** หมายเหตุ: 

1. กำหนดการและรายละเอียดการสอบต่างๆ จะแจ้ง ณ วันที่ประกาศรายชื่อ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครสอบ หากท่านใดที่ไม่ได้อีเมล ขอให้ติดต่อกลับมาสอบถามทางศูนย์ฯ อีกครั้ง ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ link สำหรับการสัมภาษณ์ทาง email ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มี portfolilo ที่ต้องการนำเสนอกับคณะกรรมการ สามารถส่งไฟล์ได้ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากผู้สอบไม่ได้ email แจ้งห้องการสัมภาษณ์  โปรดติดต่อศูนย์ฯ เบอร์โทร 024194591

2. ผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หากไม่ได้นำคะแนนมายื่นในวันสอบข้อเขียนและปฏิบัติ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษต่อหลังจากสอบข้อเขียนและปฏิบัติเสร็จแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

3. หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

คลิกเพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูล โทร 024194591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการ กระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้สิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน

1. เงินเดือน 20,090 บาท 

เงินเดือน ไม่รวมค่าประสบการณ์ 

(กรณีต้องการขอค่าประสบการณ์เพิ่ม โปรดส่งหนังสือรับรองการทำงาน และภาระงานเดิมที่ปฏิบัติในระหว่างที่ปฏิบัติงานนั้น 

เพื่อประกอบการพิจารณาค่าประสบการณ์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การขอค่าประสบการณ์เพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไข 

และระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร

 

1. งานด้านสารบรรณ บริหารเอกสารของหน่วยงาน อาทิ ร่าง เขียนจดหมายตอบโต้หนังสือภายในหนังสือภายนอก เขียนรายงานและเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. งานด้านบริหารจัดการประชุม ทั้งก่อนการประชุม (จัดทำจดหมายเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่ใช้ในการประชุม เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ โสต สถานที่ในการประชุม) ขณะประชุม (บันทึกการประชุม) และหลังประชุม (จัดทำรายงานประชุมส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง)

3. ด้านพัสดุ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ

4. งานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรรวมทั้ง ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

5. งานด้านทรัพยากรบุคคล จัดทำข้อมูล เอกสาร และ ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะฯ

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)

2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)

3. อายุไม่เกิน 45 ปีนับจากวันที่สมัคร

4. มีประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงาน

5. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปใจความ

6. มีทักษะการประสานงานและการติดต่อสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องใช้ ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ

7. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ทนรับแรงกดดันได้ดี

8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

9. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
 
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
 
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
 
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
 
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
 
MU GRAD TEST คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
 
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า 40
 
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56
 
โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 เอกสารสำหรับใช้สมัคร

      

1. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส

4. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

5. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

6. ประวัติส่วนตัว หรือ Resume

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 31 กรกฏาคม 2567
 • สอบข้อเขียน 2 สิงหาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2567
 • กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ 6 สิงหาคม 67 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • ประกาศผู้ถูกคัดเลือก -

  เป็นการสอบออนไลน์ผ่าน ZOOM ขอให้ผู้สมัคร เตรียมกล้อง ไมโครโฟน หูฟัง โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word Excel Powerpoint

  *** หมายเหตุ: 

  1. กำหนดการและรายละเอียดการสอบต่างๆ จะแจ้ง ณ วันที่ประกาศรายชื่อ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครสอบ หากท่านใดที่ไม่ได้อีเมล ขอให้ติดต่อกลับมาสอบถามทางศูนย์ฯ อีกครั้ง ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ link สำหรับการสัมภาษณ์ทาง email ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มี portfolilo ที่ต้องการนำเสนอกับคณะกรรมการ สามารถส่งไฟล์ได้ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากผู้สอบไม่ได้ email แจ้งห้องการสัมภาษณ์  โปรดติดต่อศูนย์ฯ เบอร์โทร 024194591

  2. ผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หากไม่ได้นำคะแนนมายื่นในวันสอบข้อเขียนและปฏิบัติ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษต่อหลังจากสอบข้อเขียนและปฏิบัติเสร็จแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

  3. หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

คลิกเพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูล โทร 024194591

 

หมายเหตุ : 

- หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ