ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center


 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา
            ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

 
วิสัยทัศน์
            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการศึกษาให้แก่บุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเป็นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ และพัฒนาสู่การยอมรับระดับสากล
           

 
พันธกิจ
            1.  บริการวิชาการด้านการศึกษาสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
            2.  ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
            3.  ผลิตนักการศึกษา ซึ่งมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคุณธรรมและความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามมาตรฐานสากล