ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน


 

 การเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 (รับจำนวน 1 อัตรา)

ไขข้อข้องใจ การเข้าเป็นแพทย์ใช้ทุน ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
 
ถ้าท่านรักงานด้านการศึกษา อยากเป็นอาจารย์
อยากทำวิจัยการศึกษา มีโอกาสได้ปริญญาโท
และมีโอกาสได้รับทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน
 
 
ภาระงาน
- วิทยากร หรือ ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมของศูนย์
- ผู้ช่วยอาจารย์ สอนนักศึกษา
- ทำงานวิจัยการศึกษา
- ผลิตสื่อด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ SHEE Journal, SHEE Podcast, SHEE online courses ฯลฯ
- ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
 • อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 6 เป็นนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (Extern) และจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
 ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จากสถาบันที่แพทยสภาให้การรับรอง
 • ต้องผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรุ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
 ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences)
 และขั้นตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences) (ก่อนวันที่ 31 พ.ค. 67)
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมปีที่ 1-5 (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติตามระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • ไม่มีความประพฤติที่เสื่อมเสียทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา และการปฏิบัติงาน
 • ไม่เคยต้องรับโทษทางคดีอาญา
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ภายใน 1 มิถุนายน 2567)
       - TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
       - IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ
       - TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ
       - TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ
       - TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ
       - MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)
  1. รอบที่ 2
รายละเอียดสำหรับการรับสมัครรอบที่ 2 
เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
a. จดหมายแนะนำตัว letter of recommendation  ต้องส่งจดหมายแนะนำสองฉบับ  โดยใส่ซองปิดผนึกและมีลายเซ็นของผู้ให้คำแนะนำทับการผนึกซอง
ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์ฯ หรือรวบรวมจดหมายแนะนำฯ 2 ฉบับ (ห้ามเปิดซอง) รวบรวมใส่ซองจดหมาย และจัดส่งแบบ EMS มาที่ที่อยู่ด้านล่าง  ** ส่งให้ถึงศูนย์ฯ ก่อนการสอบปฎิบัติ **
 
     ผู้รับ   ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
             ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
             เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
             (จดหมายแนะนำตัวแพทย์ใช้ทุน)
 
*ปล. แจ้งเลข ems ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

               
b. Personal statement ให้ผู้สมัครเขียนบทความในหัวข้อ “เหตุใดฉันจึงต้องการเป็นแพทย์ใช้ทุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยพิมพ์ด้วย MS Word document ในกระดาษขนาด A4 พิมพ์ single space อักษร cordia new UPC font size 14 points เว้นขอบด้านละ 2.5 cm. ความยาว 2 - 3 หน้ากระดาษ ส่งเป็น electronic file ให้ email ของศูนย์ฯ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
c. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae : CV) ส่งเป็น electronic file ให้ email ของศูนย์ฯ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
d. Transcript (ใบแสดงผลการเรียน) ส่งเป็น electronic file ให้ email ของศูนย์ฯ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
e. ใบแจ้งผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ : ขั้นตอนที่ 1 และ 2  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 ผู้สมัครสามารถสมัครโดยส่งอีเมล์มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  แจ้งขอสมัครตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน โดยแนบเอกสาร b, c, d , e รูปแบบ  electronic file  
 
กำหนดการ
 
 • เปิดรับสมัคร และส่งเอกสาร : 29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 30 กันยายน 2566
 • สอบปฏิบัติ (ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์) : 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • สอบสัมภาษณ์ : 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 - 17.00 น.
 • ส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ : "ยังไม่ระบุ"
 • เริ่มปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2567

*** หมายเหตุ : หากต้องการนัดคุยรายละเอียดกับอาจารย์/แพทย์ใช้ทุนของศูนย์ฯ หรือสนใจที่จะร่วมทำงานกับศูนย์ฯ โปรดแจ้งความประสงค์ทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรติดต่อ 02 419 5196, 02 419 6637  
 
 --------------------------------------------------------------------------------

วัน เวลา และรายละเอียดการสอบ

สอบปฏิบัติ :         วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ :   วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 - 18.00 น. 

รูปแบบการสอบ :   เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้าน หรือสถานที่ที่สะดวกท่านสะดวก)

เงื่อนไขการสอบ :  

1) รายงานตัวก่อนเวลาสอบ 5 - 10 นาที โดยการกด Join in ผ่าน zoom meeting (รายละเอียดห้อง zoom แจ้งทาง email กรณีไม่ได้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ) และโปรด Join โดยใช้ชื่อ-นามสกุลของท่าน หากท่านไม่ใช้ชื่อนามสกุลจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

2) ผู้เข้าสอบต้องเตรียม computer, หูฟังหรือลำโพง, กล้อง (เปิดกล้องระหว่างการสอบ), Internet สำหรับเชื่อมต่อระหว่างการสอบตลอดเวลา

3) เครื่อง computer จะต้องมีโปรแกรม Microsoft word, excel, power point

--------------------------------------------------------------------------------
 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
 

        ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ นั้น

บัดนี้กระบวนการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 

 

001   นพ.ธฤต ปัญจวัฒนคุณ          

002   พญ. ชนัยชนม์  สมิทธิลีลา 

 

 

 


 

                                                           

 

 

สอบถามรายละเอียด

 

โทร. 02-4195196 คุณภัทรพร