ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

FAQ แพทย์ใช้ทุน

 
คำถาม  ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่
คำตอบ ต้องยื่นก่อนวันรายงานตัว คือ ภายใน 1 มิถุนายน
 คำถาม  หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้าง
คำตอบ - เป็น​ผู้ช่วยวิทยากร และ จัดเตรียมการอบรมของศูนย์ฯ
            - ช่วยอาจารย์ในการสอนและคุมสอบนักศึกษาแพทย์
            - ช่วยเหลืออาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
            - ทำวิจัยด้านการศึกษา
 คำถาม ทักษะที่ต้องใช้ในการทำหน้าที่แพทย์ใช้ทุน มีอะไรบ้าง
คำตอบ ทักษะที่สำคัญในการทำงาน ได้แก่ การสอน การสื่อสาร ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การใช้งาน computer ในการจัดทำสื่อการสอน การทำวิจัย
 คำถาม หากแพทย์ใช้ทุนมีทักษะต่างๆดังกล่าวข้างต้นที่ไม่ดี จะสามารถทำงานที่ศูนย์ฯได้หรือไม่
คำตอบ แพทย์ใช้ทุนที่มีทักษะในการทำงานข้างต้นบางด้านที่ไม่ดีก็สามารถมาร่วมงานกับศูนย์ฯ ได้ โดยศูนย์ฯคาดหวังให้ช่วงเวลาของการเป็นแพทย์ใช้ทุนเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของแพทย์ใช้ทุน ไม่มีใครที่เก่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มทำงาน ศูนย์ฯคาดหวังให้แพทย์ใช้ทุนมีทัศนคติที่เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะมีอาจารย์และผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆคอยชี้แนะในทักษะที่แพทย์ใช้ทุนยังทำได้ไม่ดีให้ในระหว่างทำงาน
 คำถาม ไม่ชอบทำวิจัย จะมาทำงานให้ศูนย์ฯได้หรือไม่
คำตอบ ลักษณะงานวิจัยที่แพทย์ใช้ทุนสามารถทำได้ในขณะที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ มีหลากหลายรูปแบบมาก ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเลือกทำวิจัยในองค์ประกอบใดของหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น การสอน การประเมินผล การจัดหลักสูตร การทำสื่อการสอน การประเมินหลักสูตร การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาหรือครู ฯลฯ ซึ่งอาจารย์จะช่วยเสนอแนะรูปแบบการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความชอบของแพทย์ใช้ทุนให้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหารูปแบบหรือแนวทางการทำวิจัยการศึกษาที่ตนชอบได้จริงๆ อาจพิจารณาทำความตกลงเพื่อปรับสัดส่วนของงานในความรับผิดชอบ เพิ่มภาระงานด้านอื่น และลดปริมาณงานวิจัยที่ต้องรับผิดชอบลง
 คำถาม  ในการทำวิจัยนั้นสามารถขอทุนได้หรือไม่
คำตอบ สามารถขอทุนทำวิจัยการศึกษาได้ โดยต้องเขียนเป็นโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน และเมื่อทำวิจัยเสร็จจะมีค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทางการศึกษามีการเผยแพร่และ/หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จะได้ค่าตอบแทนเพิ่ม 20,000 บาท
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขที่ https://shee.si.mahidol.ac.th/index.php/th/menu-th-3/edu-research-support 
 


 
คำถาม ต้องเรียนหลักสูตรปริญญาโทในขณะที่ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนหรือไม่
คำตอบ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพสนับสนุนให้แพทย์ใช้ทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงานด้านการศึกษา ซึ่งปริญญาโทที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ใช้ทุนเองในการทำงานและศึกษาต่อในอนาคต อย่างไรก็ตามหากแพทย์ใช้ทุนไม่ต้องการเรียนปริญญาโท ทางศูนย์ฯก็ยังเปิดโอกาสให้สมัครและเข้าทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขว่าแพทย์ใช้ทุนต้องลงเรียนในบางรายวิชาของหลักสูตรซึ่งส่งผลต่อ competency พื้นฐานในการทำงานทางการศึกษา (ได้แก่ รายวิชา ศรกส 531, ศรกส 532, ศรกส 533 ในภาคการศึกษาที่ 1 และ ศรกส 535, ศรกส 536, ศรกส 537 ในภาคการศึกษาที่ 2) คลิกดูข้อมูลรายวิชา
 คำถาม  ในการเรียนต่อปริญญาโท มีทุนการศึกษาด้วยหรือไม่ ถ้าหากมีจะต้องมีเงื่อนไขของการขอทุนและการใช้ทุนอย่างไรบ้าง
คำตอบ สามารถขอทุนการศึกษาได้ เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ ดูรายละเอียดและเงื่อนไขที่
https://shee.si.mahidol.ac.th/master/index.php/about-mschse/scholarships-msc
 คำถาม  ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถต่อยอดอะไรได้บ้าง
คำตอบ แพทย์ใช้ทุนที่ทำงานกับศูนย์สามารถเติบโตทางวิชาชีพได้สามแนวทางหลัก
แพทย์ใช้ทุนที่สนใจทำงานด้านการศึกษาอย่างเต็มตัว และได้แสดงความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทำงานให้ศูนย์ฯ จะได้มีการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์และสนับสนุนให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ เพื่อกลับมาทำหน้าที่อาจารย์ประจำศูนย์ฯต่อไป
แพทย์ใช้ทุนที่สนใจทำงานด้านการศึกษาอย่างเต็มตัว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานกับศูนย์ฯต่อหลังหมดระยะใช้ทุน จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้ไปทำหน้าที่ทางการศึกษาในหน่วยงานอื่น
แพทย์ใช้ทุนที่ไม่สนใจทำงานด้านการศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง หรือศึกษาต่อสาขาอื่นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ทางสังคมศาสตร์ก็ได้ตามความสนใจ 


คำถาม เงินเดือน และสวัสดิการในขณะเป็นแพทย์ใช้ทุน เป็นอย่างไร
คำตอบ เงินเดือนตามคุณวุฒิ หาก พบ.และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 24,140 บาท หากปริญญาเอก Phd.Md. 28,120 บาท ส่วนเรื่องสวัสดิการนั้นจะเหมือนกับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/hr.asp