ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 

 

  

   บุคลากรศูนย์ฯ   

 

 

 

 

  1. บุคลากรสายวิชาการ
  2. แพทย์ใช้ทุน
  3. บุคลากรสายสนับสนุน

   บุคลากรสายวิชาการ   
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
โทร 02-419-5196
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Dual position   
อาจารย์รูปแบบแบ่งภาระงานมาที่ศูนย์

ผศ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ

ภาควิชาสรีรวิทยา


   แพทย์ใช้ทุน   

นพ.ภาสวุฒิ ศิริทองถาวร

โทร 02-419-5195
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พญ.พิมพ์มาดา สมรรคจันทร์  

โทร 02-419-5195
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

 

    

    ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน   

 

 

   แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่แพทย์ใช้ทุน   

การได้ทำงานร่วมกับ SHEE เป็นระยะเวลา 2 ปี ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยได้เรียนรู้ในช่วงที่เป็น นศพ. 6 ปี ได้เข้าใจว่าหลักสูตรนั้นสร้างมาได้อย่างไร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การวัดผล มีวิธีการเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำไปอธิบายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้จัดหลักสูตร ต้องขอขอบคุณอ.เชิดศักดิ์ และอ.ศูนย์ SHEE ทุกท่านที่ได้มอบโอกาสและความรู้ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ค่ะ และสิ่งที่ประทับใจมากๆจาก SHEE คือการได้ทำงานร่วมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกท่านน่ารักมากๆค่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้สู้ต่อไป เราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ ถึงแม้จะจบการทำงานไปแล้ว แต่มิวก็ยังยินดีให้ความร่วมมือเสมอค่ะ

ประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการทำงานที่ศูนย์ SHEE ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ทั้งการทำงานประจำที่ศูนย์และการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท การให้ความสำคัญในการทำงานอย่างละเอียดและการทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีมร่วมกับอาจารย์และพี่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้
ในการทำงานที่นี่ทำให้ผมได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีของการศึกษา
ในวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินของหลักสูตรทางการแพทย์โดยตรง สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณ
อ.เชิดศักดิ์ อาจารย์ของศูนย์ SHEE ร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ และพี่ๆ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ SHEE และฝ่ายการศึกษาทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่าง ๆ ให้กับทางคณะแพทย์ฯ

นพ.กนกพล ศุภสิริมนตรี
แพทย์ใช้ทุน รุ่นที่ 2

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่มีโอกาสทำงานร่วมกับอาจารย์ และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ทุกท่านในศูนย์ SHEE
เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆ ถือเป็นช่วงเวลาที่ผมได้พัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดในเรื่องความรู้
และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าใจที่มา
หลักการและความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการวัดและประเมินผลที่ดีและเหมาะสม ได้พัฒนาทักษะการอ่านและวิพากษ์บทความวิชาการอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในงานและโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ที่มีความหลากหลาย โดยนำเอาความรู้และทักษะต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การทำงานในศูนย์ SHEE ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย และอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับตัวผมเอง
หรือแพทย์ใช้ทุนที่เข้ามาร่วมงานในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดการทำงานที่ผ่านมาผมได้รับ
คำแนะนำและได้เรียนรู้จาก อ.เชิดศักดิ์ และ อาจารย์ทุกๆท่านในศูนย์ฯนอกจากนี้ยังได้รับการดูแลอย่างดี และคอยเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน
ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะสิ้นสุดการทำงานกับศูนย์ SHEE แล้ว ผมจะยังคงคอยติดตามและชื่นชมความสำเร็จในทุก ๆ งานของศูนย์ฯ และหวังว่าศูนย์ SHEE จะพัฒนาและเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ

นพ.ชินภัทร ชัยวัฒนธีรากร
แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
   รุ่นพี่แพทย์ใช้ทุน   

นพ.ชญาภัทร รัตนกิจรุ่งเรือง

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 1    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 62- มิ.ย. 64)   

นพ.ปุญญภัทร  มาประโพธิ์

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 63- มิ.ย. 65)   

 

นพ.กนกพล  ศุภสิริมนตรี

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 63- มิ.ย. 65)   

นพ.ชินภัทร  ชัยวัฒนธีรากร

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 63- มิ.ย. 65)   

นพ.ศรัณย์ชัย แพเจริญชัย

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 3    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 64- มิ.ย. 66)  

   บุคลากรสายสนับสนุน   
    ทีมสนับสนุนการจัดการ   

นายพิศณุ พราหมณ์วงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ / SHEE Online Store

โทร 02-419-6637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายพิจิตร รอดพยันตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
SHEE Websites / SP / E-Learning

โทร 02-419-9978
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ทีมบริการวิชาการและส่งเสริมวิจัยการศึกษา   
    ทีมผลิตนักการศึกษา