ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 

 

  

   บุคลากรศูนย์ฯ   

 

 

 

 

  1. บุคลากรสายวิชาการ
  2. แพทย์ใช้ทุน
  3. บุคลากรสายสนับสนุน

   บุคลากรสายวิชาการ   
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
โทร 02-419-5196
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Dual position   
อาจารย์รูปแบบแบ่งภาระงานมาที่ศูนย์

ผศ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ

ภาควิชาสรีรวิทยา


   แพทย์ใช้ทุน   

 

 

    

    ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน   

 

 

   แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่แพทย์ใช้ทุน   
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
   รุ่นพี่แพทย์ใช้ทุน   

นพ.ชญาภัทร รัตนกิจรุ่งเรือง

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 1    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 62- มิ.ย. 64)   

นพ.ปุญญภัทร  มาประโพธิ์

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 63- มิ.ย. 65)   

 

นพ.กนกพล  ศุภสิริมนตรี

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 63- มิ.ย. 65)   

นพ.ชินภัทร  ชัยวัฒนธีรากร

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 2    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 63- มิ.ย. 65)   

นพ.ศรัณย์ชัย แพเจริญชัย

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 3    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 64- มิ.ย. 66)  

นพ.ธิติพันธ์ ศรีกุลมนตรี

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 4    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 65- มิ.ย. 67)  

นพ.ภาสวุฒิ ศิริทองถาวร

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 4    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 65 - มิ.ย. 67)   

พญ.พิมพ์มาดา สมรรคจันทร์

   แพทย์ใช้ทุนรุ่นที่ 4    
   (ปฏิบัติงาน มิ.ย. 65 - มิ.ย. 67)  


 

   บุคลากรสายสนับสนุน   
    ทีมสนับสนุนการจัดการ   

นายพิจิตร รอดพยันตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
SHEE Websites / SP / E-Learning

โทร 02-419-9978
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพิศณุ พราหมณ์วงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ / การรับสมัครอาจารย์ & แพทย์ใช้ทุน

โทร 02-419-6637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    ทีมบริการวิชาการและส่งเสริมวิจัยการศึกษา   

 

 

    ทีมดูแลรายวิชาด้านการศึกษา