ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

ศรกส ๓๐๑ จิตวิทยาสังคม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

SIHE 301 Social Psychology for Healthcare Personnel

 

เข้าใจจิตวิทยาสังคม และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานทางสาธารณสุขได้

 

 

รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนักศึกษาเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาสังคม สามารถประยุกต์ความเข้าใจทางจิตวิทยาสังคมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานทางสาธารณสุข

จำนวนหน่วยกิต

๒ หน่วยกิต        ทฤษฎี -  ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง          ๒-๐-๔ ชม./สัปดาห์

ตารางสอนวิชา SIHE 301 Social Psychology for Healthcare Personnel 

ItemTopic/detailDateTime
1Introduction to social psychology, ValuesTuesday, 12 July  202214.00 - 17.00
2Language and CommunicationTuesday, 26 July  202214.00 - 17.00
3Social perceptionTuesday, 2 August  202214.00 - 17.00
4PersuasionTuesday, 9 August  202214.00 - 17.00
5PrejudiceTuesday, 23 August  202214.00 - 17.00
6Social influenceTuesday, 30 August  202214.00 - 17.00
7Social self and social identitiesTuesday, 6 September  202214.00 - 17.00
8Personal relationshipTuesday, 13 September  202214.00 - 17.00
9Behavior in groupsTuesday, 27 September  202214.00 - 17.00
10Social psychology and healthcareTuesday, 4 October  202214.00 - 17.00
11Final examTuesday, 11 October  202214.00 - 14.30

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ผศ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง  แดงประไพ