Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2564

Image

เปมิกา รักไทย


นักวิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยอาจารย์) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Image

สุธาทิพย์ วิเชียรทอง


 นักวิชาการศึกษา ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Image

พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส


นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพเด็กฯ

Image

พญ.วีรนุช ธีระสุนทรวงศ์


วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

Image

พญ.ณิชาภา สิงห์นาค


อาจารย์แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Image

พญ.น้ำฝน สินชัย


ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Image

นพ.ธนัท โชติจารุมณีวงศ์


อาจารย์แพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

นพ.ศรัณย์ชัย แพเจริญชัย


แพทย์ใช้ทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

อ.ดร.กิตติศักดิ์ สินพิทักษ์กุล


อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Image

ภัทรพล รจิตวานิช


นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Free Joomla! templates by Engine Templates