Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

Image
Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course)

รอบภาคต้น ปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 12 กรกฎาคม 2567
เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น. และ ส. เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.
  • เปิดรับบุคคลทั่วไปที่มีใจรักด้านการศึกษา
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้
วันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา
5 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2567

อยากเรียนแบบไหน เลือกได้ทั้ง 3 รูปแบบการเรียน

Image
ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าท่านจะจบวุฒิการศึกษาใด ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน ไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอามายื่นในการสมัคร ขอแค่มีใจรักด้านการศึกษา ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้

รายวิชาที่เปิดให้เรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดแต่ละวิชา

SIHE 531 : หลักการพื้นฐานงานวิจัยทางการศึกษา

Image

SIHE 532 : การเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

SIHE 533 : หลักการพื้นฐานการวัดผลการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

SIHE 534 : พื้นฐานการพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

SIHE 539 : วิธีการสอนในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

SIHE 546 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

SIHE 549 : ภาวะผู้นำกับการจัดการองค์กร ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

SIHE 554 : จิตวิทยาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image


คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) หรือ MAP-C
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)  สามารถเลือกสมัครได้ 2 วิธีการ ดังนี้

1. ยินยอมให้หลักสูตรฯ ดำเนินการสมัครแทน

โดยผู้สมัครกรอกข้อมูล และ อัพโหลดเอกสาร (สำเนาปริญญาบัตร , สำเนาใบแสดงผลกรศึกษา (transcript) , สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง , รูปถ่าย , หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน(ถ้ามี)) ให้ครบถ้วน จากนั้นหลักสูตรฯ จะดำเนินการสมัครให้ท่านผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 12 ก.ค. 2567 โดยเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะติดต่อกับท่านเพื่อให้ผู้สมัคร activate account (กรณีไม่เคยเป็นสมาชิก) และยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง E-mail ของท่านอีกครั้ง

หากท่านยินยอมให้หลักสูตรฯ สมัครแทน กรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง

2. ประสงค์สมัครเองโดยให้หลักสูตรฯ แจ้งเตือน 

ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้น เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร หลักสูตรฯ จะดำเนินการแจ้งเตือนให้ท่านสมัครผ่านเว็บไซต์  https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/login-general.php  ต่อไป  (สามารถศึกษาคู่มือสมัครได้ที่ แท็บขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง) 

หากท่านประสงค์สมัครเอง โดยให้หลักสูตรฯ แจ้งเตือนกรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง

วิธีการสมัครเข้าเรียน (แบบสมัครด้วยตนเอง)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. - 12 ก.ค. 2567 ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/login-general.php)


อัตราค่าลงทะเบียน 9,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร หากเลือกหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม จะชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 9,000 บาทต่อหลักสูตร (ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย และค่าบริการ Internet)

อ่านรายละเอียดค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) คลิกที่นี่

โดยผู้สนใจสามารถเลือกกี่หลักสูตรก็ได้ ตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

  • SIHE 535 วิธีการวิจัยทางการศึกษา
  • SIHE 536 การเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • SIHE 537 วิธีวัดผลการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • SIHE 538 แนวทางการพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • SIHE 542 สถานการณ์จำลองในการสอนและวัดผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • SIHE 545 สถิติพื้นฐานทางการศึกษา
  • SIHE 547 การประกันคุณภาพการศึกษาในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตัวอย่าง

หากท่านสนใจหลักสูตร “SIHE 535 วิธีการวิจัยทางการศึกษา” และ “SIHE 536 ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ” อัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องชำระคือ 9,000 + 9,000 = 18,000 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

** บุคลากรภายในคณะฯ ที่ต้องการขอทุนสามารถขอรับคำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล โทร. 024195193 / หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถขอทุนการศึกษาได้ เฉพาะการเรียนแบบ Full Course เท่านั้น (เรียนเต็มหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด Fullcourse


คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2567
(5 ส.ค.- 29 พ.ย. 67)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรัตนสุดา โทร. 02 419 5193

ติดต่อสอบถาม

Tel. คุณรัตนสุดา 0 2419 5193
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Master of Science Program in Health Science Education - MU 
Free Joomla! templates by Engine Templates