Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567

เลือกเรียนแบบ Full Course หรือ Short Course ก็ได้

เพิ่มพูนความรู้ และ ทักษะ เพื่อนำไปพัฒนาหรือบริหารหลักสูตรได้

มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้ง Onsite และ Online

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หรือ เป็นนักศึกษาแพทย์(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ที่มีใจรักด้านการศึกษา อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยากเข้าใจระบบแพทยศาสตรศึกษา รักการสอน อยากทำงานด้านการศึกษา ต้องการนำความรู้ไปบริหารหลักสูตรของตนเอง หรือ สนใจด้านวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ เข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้
Image
Image
Image
Image

M.Sc HSE ประชาสัมพันธ์

Image

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สามารถอ่านประกาศได้ทาง เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล

ท่านสามารถ Download PDF File ประมาณอัตราค่าเล่าเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF File ประมาณอัตราค่าเล่าเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF File ประมาณอัตราค่าเล่าเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF File ประมาณอัตราค่าเล่าเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF File ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ได้ที่นี่


 

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ท่านสามารถ Download PDF ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566 ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้ที่นี่


ท่านสามารถ Download PDF ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ที่นี่


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

สำหรับนักศึกษา

มคอ.2 วท.ม.

(การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หลักสูตรปรับปรุง 2564  คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

Pearls in medical education

Pearls in medical education เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ได้ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน ฟังฟรี คลิกที่นี่

Glossary

ศึกษาคำศัพท์ต่าง ๆ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น  อ่านที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการนำเสนอผลงานวิจัย

มุมสาระน่ารู้ เพิ่มพูนทักษะ และสิทธิพิเศษสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ M.Sc HSE ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

Image
Image
Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

02-419-5193
sihse.edu@gmail.com
M.Sc HSE
ที่อยู่

ที่อยู่


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ห้อง 309 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3
Free Joomla! templates by Engine Templates