คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยทางการศึกษาที่มีประโยชน์ ช่วยชี้นำทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนเกี่ยวข้องได้ โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้ความรู้ และทักษะที่มีไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้เป็นสำคัญ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
previous arrow
next arrow
Slider
ประกาศ
รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร M.Sc HSE ทั้ง Full Course และ Short Course (หลักสูตรประกาศนียบัตร)

สมัครเรียน

 

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

M.Sc HSE ประชาสัมพันธ์

VDO แนะนำหลักสูตร


เข้าชม

คู่มือการใช้งานโปรแกรมเรียนออนไลน์

 

ศึกษาคำศัพท์ต่าง ๆ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น

Pearl in medical educationเปิดให้ อ. และ น.ศ. เข้าศึกษาผ่านระบบ IPTV เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ และใช้เวลาไม่นาน ที่นี่.....

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

มุมสาระน่ารู้  เพิ่มพูนทักษะ และสิทธิพิเศษสำหรับอาจารย์และนักศึกษา
  1. Workshop
  2. สิทธิพิเศษ

 


อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ M.Sc HSE 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

หลักสูตร 6 ยกกำลัง 1 คืออะไร

คอร์สการบรรยายพิเศษ (เข้าฟังฟรี)
คลิกที่รูปเพื่อเข้าฟัง


คอร์สพิเศษเรื่องอื่น ๆ

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง