รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

 

รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

   
ชื่อ - นามสกุล :  ศ. ดร. นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
     Professor Dr.Phongthara Vichitvejpaisal
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ศาสตราจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาทั่วไป

 

ชื่อ - นามสกุล :
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
   
Associate Professors Arb-Aroon Lertkhachonsuk
ตำแหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย
    Assistant Professor Dr.Vorawan Vanicharoenchai 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อ - นามสกุล : รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
    Associate Professors Dr.Cherdsak Iramaneerat
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด :
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล :
รศ. พญ.กษณา รักษมณี
   
Associate Professors Kasana Raksamani
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด :
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์
    Assistant Professor Suprapath Sonjaipanich
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล :
ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
    Assistant Professor Dr.Thasaneeya Ratanaroutai Nopparatjamjomras
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อ - นามสกุล :
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
   
Associate Professors Tripop Lertbunnaphong
ตำแหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
สังกัด :
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. พญ.สหัสา หมั่นดี
    Assistant Professor Sahatsa Mandee
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ
    Assistant Professor Dr.Yodying Dangprapai
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ
สังกัด : ภาควิชาสรีรวิทยา

 
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี
    Assistant Professor Pongtong Puranitee
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
สังกัด :
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

รายนามอาจารย์ประจำ

 

 
ชื่อ - นามสกุล :
รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
    Associate Professor Supot Pongprasobchai
ตำแหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
สังกัด :
ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 
ชื่อ - นามสกุล :
รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย
   
Associate Professors Pornpan Koomanachai
ตำแหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
สังกัด :
ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 
ชื่อ - นามสกุล :
อ. พญ.สุธิดา  สัมฤทธิ์
   
Lecturer Sutida Sumrithe
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
สังกัด : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 


 
ชื่อ - นามสกุล : อ. ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
    Lecturer Dr. Kaittiyot Kuldejchaichan
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 


 

 

รายนามอาจารย์พิเศษ

 
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ. ดร.อลิศรา  ชูชาติ
   
Assistant Professor Dr.Alisara Chuchat
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :
เกษียณอายุราชการ

 
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ. ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช
    Assistant Professor Dr.Chorthip Santanavanich
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :
เกษียณอายุราชการ

 
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ. นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ
   
Assistant Professor Chaiyapruk Kusumaphanyo
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ - นามสกุล :
ผศ. ดร.จิตรวีณา  มหาคีตะ
   
Assistant Professor Dr.Chitrawina Mahagita
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง