Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน ส่งไฟล์รูป (Upload) ขนาดไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ .jpg)


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
  - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  - ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2559) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษา
  - อยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559)


3. บันทึกผลการศึกษา
  - ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  - ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2559) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
  - ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย


4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


5. สำเนาทะเบียนบ้าน


6. หลักฐานอื่นๆ
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ


7. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท ดูรายละเอียดได้ดังนี้
  1.1 TOEFL Paper Based ที่ระดับ 470 คะแนนขึ้นไป หรือ
  1.2 TOEFL Computer Based ที่ระดับ 150 คะแนนขึ้นไป หรือ
  1.3 TOEFL Internet Based ที่ระดับ 54 ขึ้นไป หรือ
  1.4 TOEFL-ITP ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะจัดสอบ ณ
       - หน่วยภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดับ 480 คะแนนขึ้นไป หรือ
       - ศูนย์สอบที่บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศรับรองผลเท่านั้น หรือ
  1.5 IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
  1.6 MU-TEST (Mahidol University Test) ที่ระดับ 60 คะแนนขึ้นไป บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะ MU-TEST ที่จัดสอบโดยหน่วยภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
        • ทั้งนี้ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตามกำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละครั้งที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด สอบ ตามหัวข้อเมนู การสอบข้อเขียน ไม่สามารถนำผลสอบมาใช้ในการพิจารณาสำหรับการสมัครสอบคัดเลือก ในครั้งต่อไปได้
        • สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ “ผ่าน” ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้แนบหนังสือรับรองการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ (ผลสอบผ่านต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) โดย
        • ผู้สมัครที่ยื่นหลักฐานการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ
        • กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลการสอบผ่านหรือไม่แสดงหลักฐานการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบข้อเขียนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (ตามตารางรายละเอียดกำหนดการสอบข้อเขียนในแต่ละครั้งที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2559)
        • กรณีผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มี ผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว หากมีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ตามกำหนดการสอบข้อเขียนในแต่ละครั้งที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP จำนวน 1,200 บาท พร้อมค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet จำนวน 500 บาท

 

Free Joomla! templates by Engine Templates