Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2562

Image
Image

นพ.ดลวัฒน์ แสงพานิชย์


อาจารย์แพทย์ รพ.ตำรวจ

Image

นพ.สุขสันต์ กนกศิลป์


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.จุฬาภรณ์

Image

แวซารีมะห์ บือราเฮ็ง


นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 

Image

นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์


อาจารย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

วันเพ็ญ  แปลกเมือง


พยาบาลระดับปฏิบัติการ  ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา4  โรงพยาบาลศิริราช

Image

ปัทมา  สุขแก้ว


ครูผู้ช่วย โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร

Image

นพ.สันติ สิลัยรัตน์


อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Image

นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล


 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Image

รศ.พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ


อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

พญ.ทรัพย์สิดี เกิดประกอบ


นายแพทย์ชำนาญการ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

Image

สินจัย  อินวิชัย


นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลราชวิถี

Image

ผศ.นพ. ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร


อาจารย์แพทย์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

Image
Image

อธิปพัฒน์ ตันติวงศ์คุณากร


อาจารย์แพทย์แผนไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

ผศ.พญ. ศิริรัตน์ รัตนอาภา


อาจารย์แพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

ธนพร พรเจริญสุข


นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านโป่ง

Image

ผศ.พญ.ซารินา สาเดด


อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล (ภาควิชาศัลยศาสตร์)

Image

ผศ. ทพญ. ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ


ผุ้ช่วยอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

น.อ.ชลี  บัวขำ


แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

Free Joomla! templates by Engine Templates