Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

logo 3logo msc hse facebook

โหลด Logo jpg / png

 

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

   ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยทางการศึกษาที่มีประโยชน์ ช่วยชี้นำทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนเกี่ยวข้องได้ โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้ความรู้ และทักษะที่มีไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้เป็นสำคัญ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

 

วัตถุประสงค์ 

   เพื่อสร้างนักวิชาการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักวิจัยทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการทำงานจัดการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกมิติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อันได้แก่
          1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนมีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งส่วนตัวและส่วนรวม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของหมู่คณะ
          2. มีความรู้พื้นฐานในหลักการทางศึกษาศาสตร์และความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในการศึกษาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การออกแบบการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
          3. สามารถดำเนินการออกแบบพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลและการวิจัยด้านศึกษาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และตามมาตรฐานวิชาชีพ วิเคราะห์ประเด็นหัวข้อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ และนำมาพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
          4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ในฐานะผู้นำ หรือสมาชิกของกลุ่ม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหา
          5. สามารถใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ไปประมวลผลการศึกษา การวิจัย และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates