ตารางสอน

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

ดาวน์โหลดตารางสอน PDF
อัพเดตวันที่ 4 ส.ค. 2564

 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ จ. 9 สิงหาคม - ศ. 3 ธันวาคม 2564

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง