Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2563

Image

นพ.ณัฐพงษ์  อังค์สุธาสาวิทย์


แพทย์โสต ศอ นาสิก / โรงพยาบาลสิรินธร

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Image

นพ.กนกพล  ศุภสิริมนตรี 


แพทย์ใช้ทุน/ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Image

ผศ.พญ.เพชรรัตน์ ดุสิตานนท์


อาจารย์แพทย์ / โรงพยาบาลราชวิถี   

Image

นพ.สุทธิวัฒน์  ขุมเงิน


นายแพทย์ชำนาญการ /  รพ.สรรพสิทธิประสงค์

Image

พญ.กนกพร  สรรพวิทยกุล


อาจารย์แพทย์ / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

Image

นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ์


อาจารย์แพทย์ / ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

ฑาริกา มหายศนันท์


อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Image

นพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล


นายแพทย์ปฏิบัติการ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ธนภัทร ประเสริฐรัตน์


นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ / สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

Image

ผศ. ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์


อาจารย์ทันตแพทย์ /คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

ร.อ.หญิง สรินนา อรุณเจริญ


กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม / โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

Image

นพ.สตางค์ ศุภผล


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ / โรงพยาบาลขอนแก่น

Free Joomla! templates by Engine Templates