Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 

 

1.   สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการ แพทย์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น) จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง


2.   สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ร่วมกับมีประสบการณ์ทำงานทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา

 

3.   ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

 

4.   ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 
Free Joomla! templates by Engine Templates