Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2559

Image

พญ.กมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร


อาจารย์แพทย์ ภ.อายุรศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Image

ปวีณา สุดเดช


ผู้ช่วยอาจารย์ รร.กายอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

คุณาธิป สุทธิยุทธ์


นักวิชาการศึกษา ภ.พยาธิคลินิก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

พญ.ศิริพร ฐิติสกุลวงษ์


อาจารย์แพทย์ ภ.สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลราชวิถี

Image

นางสาวมัลลิกา สิงห์น้อย


อาจารย์ รร.ผู้ช่วยพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

นพ.อนิรุต วรวาท


อาจารย์แพทย์ ภ.นิติเวช

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

Image

อ.นพ. ภูมิ์  ตริตระการ


อาจารย์แพทย์ ภ.วิสัญญี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

ปัทมา กุสุมาลย์


พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Image

นุจรี เพชรแอน


พยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Image

พญ.ชนันยา ห่อเกียรติ


อาจารย์แพทย์ ภ.ศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

Image

อธิปพัฒน์ ตันติวงศ์คุณากร


อาจารย์แพทย์แผนไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

พัชชา ห่อตระกูล


พยาบาลวิชาชีพ ภ.วิสัญญี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image

พัชรี โพธิ์สนธ์


พยาบาลวิชาชีพ ภ.วิสัญญี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Free Joomla! templates by Engine Templates