02-419-6637 sihse.edu@gmail.com จ. - ศ. : 08:00 - 16:00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยทางการศึกษาที่มีประโยชน์ ช่วยชี้นำทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนเกี่ยวข้องได้ โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้ความรู้ และทักษะที่มีไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้เป็นสำคัญ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
previous arrow
next arrow
Slider
ประกาศ
รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร M.Sc HSE ทั้ง Full Course และ Short Course (หลักสูตรประกาศนียบัตร)

M.Sc HSE ประชาสัมพันธ์

LCD

VDO แนะนำหลักสูตร

เข้าชม

คู่มือการใช้งานโปรแกรมเรียนออนไลน์

 

ศึกษาคำศัพท์ต่าง ๆ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น

Pearl in medical educationเปิดให้ อ. และ น.ศ. เข้าศึกษาผ่านระบบ IPTV เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ และใช้เวลาไม่นาน ที่นี่.....

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

ประกาศจากหลักสูตรฯ

ประกาศ รายชื่อนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย Research Progress Meeting 2563

ประกาศ กำหนดการนำเสนอ Research Progress Meeting 2562

ประกาศ ารรายงานความคืบหน้างานวิจัย

ประกาศ เกณฑ์การประเมินการสอบโครงร่างและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่ได้รับรางวัล

มุมสาระน่ารู้  เพิ่มพูนทักษะ และสิทธิพิเศษสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

คอร์สการบรรยายพิเศษ (เข้าฟังฟรี)
คลิกที่รูปเพื่อเข้าฟัง


คอร์สพิเศษเรื่องอื่น ๆ

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง