Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet สำหรับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2565
โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
     ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Website คือ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/


ขั้นตอนที่ 2
     ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร


ขั้นตอนที่ 3
     ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร


ขั้นตอนที่ 4
กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดการรับสมัคร
(ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบก่อนเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562)
โดยผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครทาง Internet ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องชำระค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ 500 บาท


ขั้นตอนที่ 5
     - การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ (ตามรายละเอียดในเรื่องหลักฐานการสมัคร) และเอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยการส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ขนาดของไฟล์เอกสาร ไม่เกิน 2 MB(รูปแบบไฟล์ pdf) และรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารฯ ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2562
     - ทั้งนี้การส่งหลักฐานการสมัครและเอกสารหลักฐานการชำระเงินด้วยวิธีส่งไฟล์เอกสาร (Upload) หรือทางไปรษณีย์ หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา (กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)


ขั้นตอนที่ 6
วิธีการชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet มี 2 วิธี ดังนี้
     - พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบ Invoice) ไปยื่นชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบ Invoice
     - ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ ทั้งนี้กำหนดการชำระเงินของผู้สมัคร จะต้องชำระเงินก่อนเวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
(บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ,ธนาณัติ หรือเอกสารการเงินประเภทอื่น นอกจากวิธีการชำระเงินที่ ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด )


ขั้นตอนที่ 7
เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการ รับสมัครทาง Internet ที่ Website คือ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ที่เว็บไซต์ข้างต้น) ในวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว ข้าราชการมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)

Free Joomla! templates by Engine Templates