ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

รับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 64)

 


 " อิสระทางการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง และไปใช้ได้ " 


หากต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ หรือต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเอง เพื่อไปพัฒนาองค์กร
หลักสูตรของเราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็น Professional ได้

 

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง