คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยทางการศึกษาที่มีประโยชน์ ช่วยชี้นำทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนเกี่ยวข้องได้ โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้ความรู้ และทักษะที่มีไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้เป็นสำคัญ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
previous arrow
next arrow
Slider
ประกาศ
รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร M.Sc HSE ทั้ง Full Course และ Short Course (หลักสูตรประกาศนียบัตร)

สมัครเรียน

 

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง

ศรกส ๕๒๑ : ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา

SIHE 521 : Basic Communication Skills for Educators เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2563

เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.

☑️  เรียนในห้องเรียนเท่านั้น
☑️  นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
       ก็สามารถเรียนได้
 

สมัครเข้าเรียนที่แท็บด้านล่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรัตนสุดา 0 2419 6637

 

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง