หลักสูตร 6 ยกกำลัง 1  คือรูปแบบการเรียนแบบคู่ขนาน โดยผู้เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (M.Sc HSE) ควบคู่กันได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้รับปริญญาบัตรถึง 2 ใบ (คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปริญญาโท)

มีให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 สายการเรียน คือ


 ✦ สายจริงจัง 

การเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มรูปแบบ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับคุณวุฒิปริญญาโท


 ✦ สายสะสมความรู้ 

สามารถเลือกเรียนเฉพาะบางวิชาที่สนใจ โดยสามารถสะสมหน่วยกิตไว้ได้ และหากเก็บหน่วยกิตจำนวนวิชามากพอ สามารถรับประกาศนียบัตร การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ หรือในภายหลังหากอยากได้คุณวุฒิปริญญาโท สามารถสมัครเข้าเรียน สายจริงจังและทำการเทียบโอนหน่วยกิตได้

 

เพียงนักศึกษาแพทย์ มีใจรักด้านการศึกษา ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และมีเป้าหมายเป็นอาจารย์แพทย์ หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้แน่นอน

มาทำความรู้จักกับ
หลักสูตร 6 ยกกำลัง 1 กัน

 บันทึกงาน Open Hourse หลักสูตร 6 ยกกำลัง 1
(วันที่ 9 ก.ค. 2564)

  รูปแบบการเรียน  

เรียนแบบ Face to Face (เรียนในห้องเรียน)

 

• เรียนนอกเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น. และ ส 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 น.

• กรณีไม่สามารถเดินทางเข้าเรียนในวันนั้น ๆ ได้ สามารถติดต่ออาจารย์ประจำวิชา เพื่อขอเข้าเรียนแบบออนไลน์แทนได้

• ได้พบปะกับเพื่อน ๆ ทำกิจกรรมกลุ่ม และ สร้าง Community Group ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างเพื่อนต่างสหสาขาวิชาชีพได้

เรียนแบบ Online มีให้เลือก 2 แบบ คือ

ออนไลน์แบบ Synchronous

• ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนพร้อมเพื่อน ๆ กลุ่ม Face to Face ในวันและเวลาเดียวกันได้

• หากวันใดว่าง สามารถ Onsite เข้าเรียนในห้องเรียนได้

 

ออนไลน์แบบ Asynchronous

• เรียนโดยศึกษาจาก VDO บันทึกการเรียน ผ่านระบบ E-learning

• ไม่ต้องเข้าเรียนตามวันที่กำหนดในตารางสอน แต่ต้องศึกษาด้วยตนเอง ทำกิจกรรม และ ส่งการบ้านตามวันและเวลาที่กำหนด บนระบบ E-learning

  1. รายละเอียดโปสเตอร์
  2. แผนการศึกษา
  3. รายวิชาในหลักสูตร
  4. คิดหน่วยกิตอย่างไร
  5. การสมัคร
  6. ประกาศรายชื่อ

นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูแผนการศึกษาได้จากปุ่มด้านล่างนี้ โดยทางหลักสูตรได้ทำแผนตัวอย่างไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

แผน ก (2)

 

แผน ข

รายวิชาที่เปิดสอน


infografic hise

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียนสมัครเรียนหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตร 6 ยกกำลัง 1

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

ประจําปีการศึกษา 2564 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง