การบรรยายพิเศษ เรื่อง Communication for Collaboration ประจำปี 2564

 

Communication for Collaboration

 
จะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน
และทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

โอกาสมาถึงแล้วที่ท่านจะได้รับการบรรยายพิเศษ
จากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการบรรยายได้ฟรี

prasith
โดย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

 

ปิดการลงทะเบียน

สามารถรับชมวิดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษด้านล่าง

download : ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย


 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง