คำถามที่พบบ่อย

FAQ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

 

Q1 :     ระหว่างการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ แผน ก(2) และการทำสารนิพนธ์ แผน ข มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

A1 :      การทำวิทยานิพนธ์ แผน ก(2) และการทำสารนิพนธ์ แผน ข มีความแตกต่างกันดังนี้

วิทยานิพนธ์ แผน ก(2)

สารนิพนธ์ แผน ข

1.   จำนวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

1.    จำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต

2.   เป็นการทำโครงการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้วิจัย/นักศึกษาต้องเป็นผู้เก็บข้อมูลและดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

2.    เป็นการเขียนรายงานเชิงวิชาการทางการศึกษาด้านการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงมือทำวิจัยด้วยตนเอง แต่ต้องศึกษาค้นคว้า อ่านงานวิจัย/งานวิชาการของท่านอื่น แล้วทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด และนำมาแก้ปัญหาในการศึกษาที่ตนเองเกี่ยวข้องอยู่

3.   เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

 

 


Q2 :     ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่ ?

A2 :      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวม 2 ปีการศึกษา แบ่งชำระทั้งหมด 4 ภาคการศึกษา โดยอัตราค่าบำรุงการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้าศึกษา) ดังรายละเอียดตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561

price


Q3 :     วัน และเวลาที่มีจัดการเรียนการสอนคือวัน และเวลาใดบ้าง ?

A3 :      วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.


Q4 :     หากเลือกเรียนออนไลน์เวลาดู VDO ต้องเป็นเวลา real time หรือดูย้อนหลังได้คะ

A4 :      รูปแบบการเรียนออนไลน์ มีให้เลือก 2 รูปแบบ ดังนี้

1.   Online แบบ Synchonous เวลาเรียนต้องเรียนพร้อมเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนในรูปแบบ real time โดยมีวิธีการวัดและประเมินผลเก็บคะแนนแบบเดียวกันกับเพื่อนที่เรียนในห้อง หรือแบบ face to face

2.   Online แบบ Asynchonous เรียนโดยการดู VDO ย้อนหลัง โดยวิธีการวัดและประเมินผลหรือการเก็บคะแนนในแต่ละคาบเรียนจะแตกต่างกันเพื่อนที่เรียนในห้อง หรือแบบ face to face ซึ่งอาจารย์จะให้ Assignment และกำหนดส่งตาม timeline ที่กำหนด

 

 

                   การเปิดรายวิชาให้ลงทะเบียน หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกรูแปบบการเรียนการสอนแบบเรียนในห้องเรียน (face to face) หรือเรียน Online แบบ Synchonous หรือเรียน Online แบบ Asynchonous ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำรายวิชา และจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ซึ่งหลักสูตรจะแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนลงทะเบียน

                   สำหรับนักศึกษาที่เรียนในห้องเรียน (face to face) หรือเรียน Online แบบ Synchonous หรือเรียน Online แบบ Asynchonous สามารถเข้าดูบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลังในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อทบทวนความรู้ได้ค่ะ

 

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง