Wednesday 15 August 2018

จำหน่าย DVD โครงการอบรม

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-419-9978

arrow
arrow

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • All
 • Course อบรม
 • Online Course
 • กำหนดการอบรม ปี2561
 • ตรวจสอบรายชื่อ
 • เปิดให้เข้าอบรมแล้ววันนี้
  Read More
  • Online Course
 • Teaching doctor-patient communication เปิดให้สมัครแล้ววันนี้
  Read More
  • Course อบรม
 • โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561  เปิดให้สมัครแล้ววันนี้
  Read More
  • Course อบรม
 • โค้ชอย่างไรจึงจะดีและมีประสิทธิภาพ เปิดให้สมัครแล้ววันนี้
  Read More
  • Course อบรม
 • เปิดให้บริการแล้ววันนี้  
  Read More
  • Online Course
 • เปิดให้สมัครแล้ววันนี้ รับสมัครจำนวนจำกัด
  Read More
  • Course อบรม
 • ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมได้แล้ววันนี้
  Read More
  • ตรวจสอบรายชื่อ
 • รู้ลึก รู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เปิดให้สมัครแล้ววันนี้
  Read More
  • Course อบรม
 • หลักสูตร Essential skills for clinical teachers การอบรมผ่านระบบออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้
  Read More
  • Online Course
 • Pearls in medical educationเปิดให้อบรมผ่านระบบออนไลน์แล้ววันนี้
  Read More
  • Online Course
 •  กำหนดการอบรมประจำปี 2561  
  Read More
  • กำหนดการอบรม ปี2561

ข่าวสาร (NEWS)

 

 
ประกาศรับสมัคร

 


อ่านรายละเอียด คลิก

 


ตำแหน่ง อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน 1 อัตรา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและสมัคร

 


รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการสมัคร
 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้    http://workshop.tingtang.design/wp-content/uploads/2016/10/FAQ.gifแพทย์ใช้ทุน 


ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนผู้ผ่านการคัดเลือก
แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ 
นายชญาภัทร์ รัตนกิจรุ่งเรือง

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561
พร้อมคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคะแนนภาษาอังกฤษหากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ คุณภัทรพร นาคนาเกร็ด โทร. 024199978

 
ข่าวและกิจกรรมใหม่


มาทำวิจัยทางการศึกษากันเถอะ เปิดให้สมัครแล้ววันนี้
ฟรี (เฉพาะบุคลากรภายในคณะฯ เท่านั้น)

คลิกเพื่อสมัคร


 

โครงการ Advanced skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

เปิดให้สมัครเข้าอบรมแล้ววันนี้


โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561
Image result for hot icon gifเปิดให้สมัครแล้ววันนี้


ทำวิจัยการศึกษา ได้ผลงานแล้วยังได้รับค่าตอบแทนด้วย !!!!!  คลิกที่นี่ Image result for hot icon gif
สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น !!


Education Research Clinic Image result for hot icon gif
คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาวิจัยทางการศึกษา  อ่านรายละเอียดที่นี่


 Image result for hot icon gif

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีทุนการศึกษาให้กับท่าน  คลิกเพื่ออ่าน

 

วิจัยทางการศึกษา

วิจัยทางการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุด

 • Crossover Study in Simulation-based andProblem-based Learning in Difficult AirwayManagement +

  Abstract
  Teaching and learning of difficult airway management are considered to be an essential skill in anesthesiology.
  Objectives
  To determine the learning achievement and relative growth scores by two educational techniques: simulationbased(SBL) and problem-based learning (PBL).
 • Resident Duty Hours and Their Impact on Quality of Life and Residents’ Happiness +

  Background: Resident duty hours have been regulated in many countries. However, itsimpact on residents’ quality of life and level of happiness was not conclusive.Objectives: (1) To determine the current status of resident duty hours in Thailand, (2) Toevaluate the relationship between resident duty hours and their quality of life, and their levelof happiness. อ่านต่อ
 • การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล +

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับเพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา และสถานที่พักอาศัย โดยผู้วิจัยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 2 และ ปี 3 จำนวน 305 คน ซึ่งมาจากการคำนวณด้วยโปรแกรม G*Power วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
 • ปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมโครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา +

  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา ปีงบประมาณ 2556-2558 จำนวน 271 คน
 • 1
 • คู่มือการขอทุนวิจัย
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับการทำวิจัย
การขอทุนวิจัยทางการศึกษา ไม่ยากอย่างที่คิด ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ในการทำวิจัยทางการศึกษา มีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำวิจัย ซึ่งผู้สนใจทำวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • icon สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • icon E-learning si-hse
 

การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มุ่งมั้นสร้างนักวิชาการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักวิจัยทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการทำงานจัดการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

 

 

ระบบ E-learning 

         ระบบ E-learning ที่จะช่วยให้นักศึกษา ได้ทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่่งรองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น โทรศัพท์มือถือ Ipad Tablet และยังสามารถเข้าใช้งานผ่าน Application Moodle Mobile ที่จะช่วยให้การเรียน และ ทบทวนบทเรียนง่ายยิ่งขึ้น

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ E-learning