Wednesday 11 December 2019
arrow
arrow

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • All
 • Course อบรม
 • Online Course
 • กำหนดการอบรม
 • กำหนดการอบรม ประจำปี 2563
  Read More
  • กำหนดการอบรม
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2562
  Read More
  • Course อบรม
 • Course Online การอบรมผ่านระบบออนไลน์ How to teach medical professionalism in the 21st century
  Read More
  • Online Course
 • Course Online การอบรมผ่านระบบออนไลน์Effective Presentation การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  Read More
  • Online Course
 • Course Online การอบรมผ่านระบบออนไลน์ Project-based Learning การเรียนรู้จากการทำโครงการ
  Read More
  • Online Course
 • วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
  Read More
  • Course อบรม
 • เปิดให้บริการแล้ววันนี้  
  Read More
  • Online Course
 • รุ่นที่ 1 : 3 กุมภาพันธ์ 63 รุ่นที่ 2 : 5 มีนาคม 63
  Read More
  • Course อบรม
 • หลักสูตร Essential skills for clinical teachers การอบรมผ่านระบบออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้
  Read More
  • Online Course
 • Course Online การอบรมผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ
  Read More
  • Online Course
 • เปิดให้เข้าอบรมแล้ววันนี้
  Read More
  • Online Course
 • พฤ. 9 - ศ. 10 ม.ค. 2563
  Read More
  • Course อบรม
load more hold SHIFT key to load all load all

ข่าวสาร (NEWS)

ประกาศรับสมัคร

 


อ่านรายละเอียด คลิก


ตำแหน่ง อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน 1 อัตรา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและสมัคร


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จำนวน 1 อัตรา

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

นางสาว ภาณุมาศ ประเสริฐสังข์


รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์

1. นายศรัณย์ วานิชพงษ์พันธุ์

2. นายศรัณย์ชัย  แพเจริญชัย

สัมภาษณ์ วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องพุกกะเวส 3 อาคารอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ คุณภัทรพร นาคนาเกร็ด โทร. 024199978
ข่าวและกิจกรรมใหม่

 

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


พื้นฐานวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ
ออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจอย่างไร ให้ปัง แตกต่าง และมีปริมาณตอบกลับเยอะ ๆ
เปิดให้สมัครแล้ววันนี้


การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอน Team-based Learning
สอนอย่างไร ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ เรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


ทำวิจัยการศึกษา ได้ผลงานแล้วยังได้รับค่าตอบแทนด้วย !!!!!  คลิกที่นี่ Image result for hot icon gif
สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น !!


Education Research Clinic Image result for hot icon gif
คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาวิจัยทางการศึกษา  อ่านรายละเอียดที่นี่


 Image result for hot icon gif

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีทุนการศึกษาให้กับท่าน  คลิกเพื่ออ่าน


SHEE Online Store

วิจัยทางการศึกษา

วิจัยทางการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุด

 • Crossover Study in Simulation-based andProblem-based Learning in Difficult AirwayManagement +

  Abstract
  Teaching and learning of difficult airway management are considered to be an essential skill in anesthesiology.
  Objectives
  To determine the learning achievement and relative growth scores by two educational techniques: simulationbased(SBL) and problem-based learning (PBL).
 • Resident Duty Hours and Their Impact on Quality of Life and Residents’ Happiness +

  Background: Resident duty hours have been regulated in many countries. However, itsimpact on residents’ quality of life and level of happiness was not conclusive.Objectives: (1) To determine the current status of resident duty hours in Thailand, (2) Toevaluate the relationship between resident duty hours and their quality of life, and their levelof happiness. อ่านต่อ
 • การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล +

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับเพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา และสถานที่พักอาศัย โดยผู้วิจัยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 2 และ ปี 3 จำนวน 305 คน ซึ่งมาจากการคำนวณด้วยโปรแกรม G*Power วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
 • ปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมโครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา +

  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา ปีงบประมาณ 2556-2558 จำนวน 271 คน
 • 1
 • คู่มือการขอทุนวิจัย
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับการทำวิจัย
การขอทุนวิจัยทางการศึกษา ไม่ยากอย่างที่คิด ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ในการทำวิจัยทางการศึกษา มีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำวิจัย ซึ่งผู้สนใจทำวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • icon สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • icon E-learning si-hse
 

การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มุ่งมั้นสร้างนักวิชาการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักวิจัยทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการทำงานจัดการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์

 

 

ระบบ E-learning 

         ระบบ E-learning ที่จะช่วยให้นักศึกษา ได้ทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่่งรองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น โทรศัพท์มือถือ Ipad Tablet และยังสามารถเข้าใช้งานผ่าน Application Moodle Mobile ที่จะช่วยให้การเรียน และ ทบทวนบทเรียนง่ายยิ่งขึ้น

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ E-learning