Available courses

Digital tools for disruptive education 2564 (7 ชม.)

Digital tools for disruptive education 2564 (7 ชม.)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้รู้จักกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

 • Needs for disruption in health science education
 • Preparation for using digital technologies
 • Digital tools for delivering knowledge
 • VR and AR in health science education
 • Digital tools for getting feedback or Digital tools for real-time collaboration

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 1 วัน (7 ชม.)

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ตอน คำถามวิจัยทางการศึกษา (0.5 ชม.)

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ตอน คำถามวิจัยทางการศึกษา (0.5 ชม.)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งคำถามวิจัยทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ (14 ชม.)

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ (14 ชม.)

การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นกระบวนการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบายเรื่อง ๆ หนึ่งที่ผู้วิจัยอยากรู้คำตอบ ผู้วิจัยจึงดำเนินการรวบรวบข้อมูลจากการถามคำถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากซึ่งเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากรในงายวิจัยเท่านั้น  ซึ่งการอบรมนี้จะทำให้รู้ว่าการออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจอย่างไรให้ ดี แตกต่าง และทำให้มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากขึ้น

 • ทำไมเราต้องทำวิจัยเชิงสำรวจในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงสำรวจ
 • การสร้างแบบสอบถาม
 • ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบสอบถาม
 • จริยธรรมการวิจัยด้วยแบบสอบถาม
 • การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
 • การนำเสนอผลงาน (แบบสอบถาม) 
 • ทำอย่างไรจึงจะมีแบบสอบถามตอบกลับเยอะ
 • เครื่องมือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเชิงปริมาณ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเชิงคุณภาพ

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 2 วัน (14 ชม.)

Delivering a great online lecture (7 ชม.)

Delivering a great online lecture (7 ชม.)

ในการสอน lecture ในห้องเรียนก็ยากอยู่แล้วที่จะทำให้ผู้เรียนอยู่กับบทเรียนตลอดเวลา และ เมื่อต้องทำการสอน lecture ผ่านระบบออนไลน์ ก็เพิ่มความยาก และ ความท้าทายมากยิ่งขึ้น ในหลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำวิธีการสอน lecture ผ่านระบบออนไลน์ให้กับท่าน

หัวข้อการอบรม

 • Introduction to an online academic lecture
 • Online lecture platforms
 • Learning Management Systems
 • The content : How to prepare lecture content
 • The media : How to develop interesting online learn media
 • The presentataion : How to deliver the content : synchronous and asynchronous


หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 1 วัน (7 ชม.)

Media creation tools for online course (7 ชม.)

Media creation tools for online course (7 ชม.)

หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างก้าวประโดด การนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในงานก็จะช่วยให้ งานที่ทำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม

Session 1 : Basic principles of learning media
Session 2 : Online screen recording tools
Session 3 : Animation tool for making videos and presentations: Powtoon
Session 4 : Infographic makers for creating an infographic: CANVA
Session 5 : Infographic makers for creating an infographic: Piktochart

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 1 วัน (7 ชม.)

Basic non-technical skills for healthcare providers (7 ชม.)

Basic non-technical skills for healthcare providers (7 ชม.)

การเข้าใจพื้นฐาน Non-technical skills จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในดานต่าง ๆ และ ลดข้อผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นได้

 • Session 1 : Enhancing performance with non-technical skills
 • Session 2 : Situation awareness and decision making
 • Session 3 : Communication skills in healthcare
 • Session 4 : Teamwork in practice

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 1 วัน (7 ชม.)

Advances in competency-based assessment  (7 ชม.)

Advances in competency-based assessment  (7 ชม.)

การวัดและประเมินผลมีหลายระดับ และ มีวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งต้องเลือกใช้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ รูปแบบการเรียนการสอนในขณะนั้น

 • สมรรถนะในวิชาชีพแพทย์
 • แนวทางใหม่ในการประเมินความสามารถทางการแพทย์
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผล
 • แนวทางการสร้างแบบประเมิน
 • การประเมินผลผ่านสถานการณ์จำลอง
 • แนวทางการประเมินสมรรถนะทางการแพทย์ของ ศรว.
 • การกำหนดกิจกรรมทางวิชาชีพที่ไว้ใจให้ผู้เรียนทำได้ EPA
 • การประเมินในขณะปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 1 วัน (7 ชม.)

Essential doctor-patient communication skills (14 ชม.)

Essential doctor-patient communication skills (14 ชม.)

หลักสูตรจะให้ความรู้แก่ท่านในการสื่อสารที่ดีมีวิธีการอย่างไร และสอนแพทย์อย่างไร ให้สื่อสารกับผู้ป่วยแล้วเกิดผลดีที่สุด โดยแบ่งเนื้อหาการอบรม เป็นดังนี้

  • Principles of communication
  • Active listening
  • Informative counseling
  • Breaking bad news
  • Disclosure of medical errors negligence, and complications
  • Advanced care planning
  • End-of-life discussion
  • communication with relatives with bereavement

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 2 วัน (14 ชม.)

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ - Part II: Assessment and evaluation (14 ชม.)

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ - Part II: Assessment and evaluation (14 ชม.)

โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่  - Part 2 Assessment and evaluation 

หัวข้อการอบรม

Session 1 : Basic principles of assessment
Session 2 : MCQ
Session 3 : MCQ item review
Session 4 : MCQ item analysis
Session 5 : Constructed response item exam
Session 6 : Constructed response item review
Session 7 : Portfolio
Session 8 : Essential skills for thesis advisors
Session 9 : Long case exam
Session 10 : OSCE item development
Session 11 : EPA and WPBA
Session 12 : Performance assessment
Session 13 : Standard setting
Session 14 : Summary

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 2 วัน (14 ชม.)

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ - Part I: Basic principle and teaching techniques (21 ชม.)

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ - Part I: Basic principle and teaching techniques (21 ชม.)

การอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประกอบด้วยจำนวน 2 พาร์ท ซึ่งเป็นความรู้ที่ครูแพทย์มือใหม่ต้องรู้ เพื่อให้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยในพาร์ทนี้ จะเป็นเรื่อง Basic principle and teaching technique  ประกอบด้วยหัวข้อย่อยๆ ดังนี้

 • What is curriculum?
 • Educational objectives and lesson plan
 • Learning psychology
 • Teaching a large class 

 • Preparing slides for a class
 • Questioning
 • Reflection
 • Feedback
 • Teaching in laboratory
 • Clinical supervision
 • Small group teaching
 • Teaching on the run
 • Clinical correlation and integration
 • Ambulatory teaching

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 3 วัน (21 ชม.)