รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื่อง การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

BANNER SC3 1

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง 

ศรกส   ๕๑๑    การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

SIHE    511     Test Development in Health Science Education Programs       

 


"พัฒนาข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้"

--------------------------

เปิดเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

  เปิดรับสมัครวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2562

เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.
เปิดให้เรียนทั้งแบบ เรียนในห้องเรียน และ เรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรัตนสุดา  0 2419 6637

 

รายละเอียด

ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าท่านจะจบวุฒิการศึกษาใด ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน ไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอามายื่นในการสมัคร

ขอแค่มีใจรักด้านการศึกษา ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (ขอเพียงมีใจรักด้านการศึกษา)

 

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

1. เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
2. ส่งรายงานตามข้อกำหนด
3. สอบปลายภาค

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) สามารถนำไปปรับตำแหน่งหน้าที่ได้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหน่วยงานของท่าน)
2. ได้รับ transcript หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จบหลักสูตร สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลได้


sc003

 

คำอธิบายรายวิชา

ศรกส   ๕๑๑    การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    511     Test Development in Health Science Education Programs         

    หลักการพื้นฐานสำหรับการพัฒนาข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานสำหรับการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ การกำหนดเนื้อหาข้อสอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบและผังการออกข้อสอบ การพัฒนาข้อสอบ การสร้างแบบทดสอบ การผลิตแบบทดสอบ  การจัดสอบ  การสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  การคิดคะแนน   เกณฑ์การสอบผ่าน การรายงานผลการสอบ การทำคลังข้อสอบ การทำรายงานการสอบ ประเด็นทางจริยธรรมในการจัดสอบ

    Basic steps for effective test development, the standards for educational and psychological testing, validity, reliability, content definition, test specification and blueprinting, item development, test assembly, test production, test administration, computerized testing, scoring, passing standards, reporting examination results, item banking, test technical report, ethical issues in test administration.

 

infografic hise

ตารางสอน

ตารางสอน

            เรียนนอกเวลาราชการตามกำหนดเวลาตามตารางต่อไปนี้

ศรกส   ๕๑๑    การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

SIHE    511     Test Development in Health Science Education Programs    

 

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ผศ. พญ.กษณา รักษมณี

 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ หัวข้อ
1 ส. 17 สิงหาคม 2562 13.00-16.00 น.

- แนะนำรายวิชา

- มาตรฐานสำหรับการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้

- มอบหมายงานกลุ่ม

ผศ. พญ.กษณา
2 ศ. 23 สิงหาคม 2562 17.00-20.00 น. การกำหนดเนื้อหาข้อสอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบและผังการออกข้อสอบ การผลิตแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบ ผศ. พญ.กษณา และคุณสุนันท์
3 ส. 24 สิงหาคม 2562 13.00-16.00 น. การพัฒนาข้อสอบ รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์
4 ส. 31 สิงหาคม 2562 13.00-16.00 น. การจัดสอบ รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ และ คุณสุนันท์
5 ส. 7 กันยายน 2562 13.00-16.00 น. ทิศทางการสอบในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศ. พญ.บุญมี และ

ผศ. พญ.กษณา

6 ส. 14 กันยายน 2562 13.00-16.00 น. การคิดคะแนน รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ และ คุณสุนันท์
7 ส. 21 กันยายน 2562 13.00-16.00 น. Passing standards รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์
8 ส. 28 กันยายน 2562 13.00-16.00 น. การสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ และ คุณทศพร
9 ส. 5 ตุลาคม 2562 13.00-16.00 น.

การจัดทำคลังข้อสอบ

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ และ คุณทศพร
10 ส. 12 ตุลาคม 2562 13.00-16.00 น. นำเสนอผลงาน 2 ผศ. พญ.กษณา
11 ส. 26 ตุลาคม 2562 13.00-16.00 น. Seminar for Online learning ผศ. พญ.กษณา
12 อา. 27 ตุลาคม 2562 13.00-14.00 น. สอบปลายภาค ผศ. พญ.กษณา

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม      

 

สถานที่เรียน :      สถานที่เรียน :  ห้อง 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

  1. เรียนนอกเวลาราชการ ตามกำหนดการในตารางสอนที่แสดงด้านล่าง
  2. เลือกเรียนได้แบบเรียนในห้องเรียน (face-to-face classroom) หรือทางไกล (online) ก็ได้

                 2.1   การเรียนแบบ face-to-face ผู้เข้าอบรมมาเรียนในห้องเรียน 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ในเวลาเรียนตามตารางเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 2.2   การเรียนแบบ online ใช้การเรียนผ่าน website: shee.si.mahidol.ac.th/master/elearning โดยจะมีการให้บทความวิชาการในหัวข้อที่สอน เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาเองร่วมกับการดู vdo ที่บันทึกการสอนในห้องเรียน face-to-face ในคาบเรียนตามตารางสอน แล้วส่งงานตามข้อกำหนดของรายวิชาเพื่อแสดงว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอนจริง

 

choice

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครเข้าเรียน

 

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 9,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร หากเลือกหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม จะชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 9,000 บาทต่อหลักสูตร

 

(ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย และค่าบริการ Internet)

 

*โดยผู้สนใจสามารถเลือกกี่หลักสูตรก็ได้  ตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

- หลักการวิจัยทางการศึกษา

- การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ

- วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การวิจัยเชิงสำรวจ

 

ตัวอย่าง หากท่านสนใจหลักสูตร “หลักการวิจัยทางการศึกษา” และ “การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ” อัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องชำระคือ 9,000 + 9,000 = 18,000 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/sds/

สำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/academics/

**บุคลากรภายในคณะฯ ที่ต้องการขอทุนสามารถขอรับคำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล โทร. 024196637 / 024199978  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

**สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถขอทุนการศึกษาได้ เฉพาะการเรียนแบบ Full Course เท่านั้น (เรียนเต็มหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด Fullcourse

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป และ เมื่อถึงวันเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งให้ท่านดำเนินการสมัครทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail


**หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน เป็นเพียงแบบฟอร์มสำหรับใช้รับข้อมูลของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น