ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

การวิจัยเชิงอนาคต (Future Research)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
 

 

 

หลักการและเหตุผล

           จากการวางเป้าหมายและพันธกิจด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ โดยฝ่ายการศึกษาได้รับมอบหมายและมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และกำกับสนับสนุน ภาควิชา สถาน และโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี  การวัดและประเมินผล  การให้บริการทางการศึกษา การติดตามผลบัณฑิตแพทย์ และการผลิตงานวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ อาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

              การวิจัยทางการศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นอาจารย์สายวิชาการที่ทำหน้าที่สอนแล้วนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางการศึกษา  สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งสังกัดฝ่ายการศึกษา ภาควิชา สถาน และโรงเรียนต่างๆ ซึ่งหากบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านการวิจัยทางการศึกษา ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรลุเป้าหมายการศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้  และมีความแข็งแกร่งทางด้านแพทยศาสตรศึกษาเหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การวิจัยเชิงอนาคต” เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงอนาคต สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยกำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป้าหมายของโครงการฯ มุ่งเน้นถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ และหลักการต่างๆ เกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงอนาคต แนวทางการนำไปใช้ : Scenarios, Delphi, EFR, EDFR, Trend Analysis และแนวโน้มการวิจัยเชิงอนาคตในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักกระบวนการการวิจัยเชิงอนาคต
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงแนวทางการนำไปใช้ : Scenarios, Delphi, EFR, EDFR, Trend Analysis
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวโน้มการวิจัยเชิงอนาคตในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

เนื้อหาโดยสังเขป

       เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการของการวิจัยเชิงอนาคต แนวทางการนำไปใช้ และแนวโน้มการวิจัยเชิงอนาคตในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ จำนวน 1 วัน โดยวิทยากรเป็นบุคลากรจากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท  

  1. SHEE Face-to-face training ณ  ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. SHEE streaming ฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จำนวน 50 ท่าน