ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Technology Enhanced Learning รุ่น 2/2565

วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

              การเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

              การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทางและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนได้ สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลากหลายรูปแบบ การเรียนการสอนของอาจารย์จำเป็นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทั้งนี้การเรียนการสอนของแต่ละภาควิชามีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน และยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภายในคณะฯ จำนวนหนึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องมือหลายๆอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Technology Enhanced Learning รุ่น 2/2565” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการใช้แอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอนได้

 

เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นการฝึกปฏิบัติควบคุมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการใช้งานแอพลิเคชั่นต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ เช่น Online collaborative whiteboard: MIRO, Creating interactive VDO: Edpuzzle, Formative assessment tool:
Poll Everywhere and Flipgrid และSlide presentation design: CANVA

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

   กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 วัน โดยวิทยากรเป็นบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565  ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาภายในคณะฯ จำนวน 40 ท่าน

 


รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี