ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่

วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

     โรงเรียนแพทย์มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างบัณฑิตในรุ่นต่อๆ ไป ก็คือครู อาจารย์แพทย์ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รักษาคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นครู เพื่อสอนนักศึกษาแพทย์ด้วย และในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาครู ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่” ให้แก่อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสร้างความเป็นครูให้กับอาจารย์แพทย์ รวมทั้งเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การสอนในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก และการสอนด้วยวิธีต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการเรียนการสอน
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
  4. มีทักษะในการสอนรูปแบบต่างๆและการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้

 

เนื้อหาโดยสังเขป

     เป็นการบรรยายความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 Part คือ

Part 1 เนื้อหาเกี่ยวกับ Basic principle and teaching อาทิ What is curriculum?, Educational objectives and lesson plan, Feedback, Learning psychology, Teaching in laboratory, Teaching a large class Preparing slides for a class, Clinical correlation and integration, Ambulatory teaching, QA in education, Simulation เป็นต้น สำหรับ

Part 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Assessment and evaluation อาทิ Basic principles of assessmentม MCQ, MCQ item review, MCQ item analysis, Constructed response item exam, Portfolio, Essential skills for thesis advisors, Long case exam, OSCE item development, EPA and WPBA, Performance assessment, Standard

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 5 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์จากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท  

  1. SHEE Face-to-face training ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. SHEE streaming ฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็น ทั้งบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภายนอกคณะฯ ได้แก่ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 55 ท่าน