ข่าวประกาศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 24 กันยายน 62

ประกาศ กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ก่อนลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 7 พฤษภาคม 62

ประกาศ ำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปี 2562

 

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 29 ตุลาคม 61

ประกาศ ระเบียบการจำกัดเวลาในการทำวิทยา

 

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 15 กรกฎาคม 61

- การนําเสนอความคืบหน้าของงานวิจัย (Research progress meeting)

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 15 กรกฎาคม 61

- การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 23 พฤษภาคม 61

-กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2561

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 27 ธันวาคม 60

-การนำเสนอความคืบหน้าของงานวิจัย (Research progress meeting)

การนำเสนอความคืบหน้าของงานวิจัย ยังคงเป็นกระบวนการสำคัญที่อาจารย์จะได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรจะจัดให้มีการนำเสนอเดือนละหนึ่งครั้ง ..... คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 27 ธันวาคม 60

- การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์

นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการจัดสรรให้ได้ ทั้งนี้อยู่บนเงื่อนไขว่าการปรับเปลี่ยนนั้น ..... คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 14 ธันวาคม 60

- การรายงานและการประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน ที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม บฑ.42 เพื่อรายงานและ ..... คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 14 ธันวาคม 60

- การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 5 มกราคม 2561 ..... คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 60

- การจัดสรรงบประมาณซื้ออาหารว่าง Research progress meeting

หลักสูตรฯ ไดจัดสรรงบประมาณการจัดซืออาหารวาง สาหรับการนำเสนอ  Research progress meeting ใหกับนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออาหารวาง ครั้งละ ..... คลิกเพื่ออ่านต่อ

  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot gif icon

วันที่ 19 ตุลาคม 60

- การแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560

สําหรับ นักศึกษารุนที่ 1 รหัส 59 ที่วางแผนจะสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

วันที่ 16 ตุลาคม 60

- กำหนดการ Graduate forum 2018

สําหรับ นักศึกษารุนที่ 1 รหัส 59 ที่วางแผนจะสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ คลิกเพื่ออ่านต่อ

  

วันที่ 16 ตุลาคม 60

- เปลี่ยนแปลงเวลาและเงื่อนไขการนำเสนอ Research

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เริ่มนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ตั้งแต่ Research Progress Meeting ครั้งที่ 10/2560 ..... คลิกเพื่ออ่านต่อ