ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

E-mail : sishee@mahidol.edu

Facebook : www.facebook.com/mahidol.shee

Tel : 024195194 / 024199978

Last modified: Friday, 4 February 2022, 9:43 AM