รายชื่อผู้อบรม Online


ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
ลำดับ   ชื่อ   นามสกุล   สังกัด/ภาควิชา   ชื่อโครงการที่เข้าอบรม
  สถานะปัจจุบัน
  วันที่สมัคร
  วันที่เรียนจบหลักสูตร
1 รศ เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ศัลยศาสตร์
Essential skills for clinical teachers ยกเลืกการอบรม ยกเลิกการอบรม 05-09-2017 01-07-2021
2 ผศ.พญ.กษณา รักษมณี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.วิสัญญีวิทยา
Essential skills for clinical teachers ยกเลืกการอบรม ยกเลิกการอบรม 05-09-2017 09-06-2022
3 อ.ยอดยิ่ง แดงประไพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.สรีรวิทยา
Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
4 อ.พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.อายุรศาสตร์
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 05-09-2017 30-09-2019
5 อ.พญ.ทิพา ชาคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 18-09-2017 24-08-2022
6 อ.วิทยา ไชยธีระพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 26-09-2019
7 รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 25-04-2020
8 ผศ.Theerawoot Tharmviboonsri คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
9 ผศ.ดร.พญ.ศนิ ใบไม้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.กายวิภาคศาสตร์
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 20-12-2023
10 ผศ.พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 11-05-2018
11 รองศาสตราจารย์สายฝน ชวาลไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
12 อ.เจตน์ ลำยองเสถียร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 06-06-2020
13 ผศ.มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.วิสัญญีวิทยา
Essential skills for clinical teachers ยกเลืกการอบรม ยกเลิกการอบรม 20-09-2017 10-03-2019
14 นางสาวภาพร โชคปิติบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 22-09-2017 22-06-2018
15 อ.รัตติยาภรณ์ กัลยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายวิจัย
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 25-09-2017 31-10-2017
16 ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายวิจัย
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 26-09-2017 12-10-2017
17 อ.พญ. คณาพร ปราชญ์นิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.พยาธิวิทยา
Essential skills for clinical teachers ยกเลืกการอบรม ยกเลิกการอบรม 27-09-2017 10-05-2019
18 รศ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 28-09-2017 09-10-2017
19 ผศ.จรัสศรี ฬียาพรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ตจวิทยา
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 07-10-2017 09-10-2017
20 ผศ.ประพัฒน์ สุริยผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายวิจัย
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 09-10-2017 07-06-2018
21 ผศ.จรัสศรี ฬียาพรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ตจวิทยา
การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย : ปัจจุบัน และ อนาคต สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 12-10-2017 16-05-2018
22 ผศ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.อายุรศาสตร์
How to improve learning in an operating room สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-10-2017 16-09-2019
23 ผศ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.อายุรศาสตร์
Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 23-10-2017 29-11-2017
24 ผศ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.อายุรศาสตร์
Mentoring system in a medical school สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 26-10-2017 04-12-2017
25 ผศ.สนทรรศ บุษราทิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.จิตเวชศาสตร์
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 29-11-2017 04-01-2018
26 นางสาวเจียมรัตน์ โพธิ์เย็น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 30-11-2017 30-11-2017
27 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ปรสิตวิทยา
Mentoring system in a medical school สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 03-12-2017 05-12-2017
28 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ปรสิตวิทยา
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 05-12-2017 01-01-2018
29 รศ. พญ. นิธิมา รัตนสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.อายุรศาสตร์
Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 07-12-2017 08-12-2017
30 นางสาวเจียมรัตน์ โพธิ์เย็น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 08-12-2017
31 พว.เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 08-12-2017
32 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ปรสิตวิทยา
Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 01-01-2018 01-07-2018
33 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ปรสิตวิทยา
การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย : ปัจจุบัน และ อนาคต สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 01-01-2018 01-01-2018
34 รศ. นพ.มงคล อุยประเสริฐกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.พยาธิวิทยา
Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 03-01-2018 03-01-2018
35 รศ. นพ.มงคล อุยประเสริฐกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.พยาธิวิทยา
นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 03-01-2018 03-01-2018
36 ผศ.สนทรรศ บุษราทิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.จิตเวชศาสตร์
Advanced skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 04-01-2018 19-09-2019
37 อ.มนต์รัตน์ จุลเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.ปรสิตวิทยา
การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย : ปัจจุบัน และ อนาคต สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 09-01-2018 24-03-2018
38 พญ.อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 17-01-2018 23-01-2018
39 ผศ พญศิริพร ลิมป์วิริยะกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Advanced skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 18-01-2018 17-03-2020
40 รศสุวิทย์ เจริญศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภ.จิตเวชศาสตร์
Advanced skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 23-01-2018 11-02-2018