SHEE Journal

SHEE วารสารฉบับที่ 3 (2021)

 

Issue 3


30 SEP 2021 

        การสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นงานท้าทายความสามารถ เพราะต้องใช้ทั้งศาสตร์ทางการศึกษาและการแพทย์ ร่วมกับศิลปะความเป็นครู และการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าใจมา
ผสมผสานกันอย่างลงตัวจึงจะทำให้เกิดการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนเก่งขึ้น มีทักษะที่ดีขึ้น และคนไข้ก็มีความสุข ได้รับการบริการทางการแพทย์
ที่ดี


        ในยุคปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างรวดเร็ว มีโรคอุบัติใหม่ มียาใหม่ มีเทคโนโลยีการวินิจฉัยและรักษาใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าวกระโดด ทำให้การสอนยิ่งมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีก ครูต้องมีการปรับตัว เรียนรู้แนวทางใหม่ๆในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วารสาร SHEE journal ฉบับนี้จึงได้นำเสนอบทความน่าสนใจหลายบทความที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ


        ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่าง ๆ ที่นำเสนอในวารสารนี้จะช่วยติดอาวุธให้อาจารย์ผู้สอน ทำให้อาจารย์มีเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นคนที่เก่ง มีทักษะที่ดี มีจิตใจที่ดี มีความสุขในการเรียนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างทีมบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates