SHEE Journal

          ผู้อ่าน SHEE Journal จะได้ชั่วโมงการฝึกอบรม จำนวน 1 ชม. โดยสามารถนำไปรายงานตัวชี้วัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องด้านการศึกษา (Continuous Professional Development : CPD) ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนดได้ ทั้งนี้ จะนับชั่วโมงให้เมื่อเรียนจบ course และได้รับใบ Certificate เท่านั้น จึงจะถือว่าผ่านการอบรม จากนั้น ทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าศูนย์ฯ จะส่งรายชื่อเพื่อยืนยันผู้ผ่านการอบรมให้กับต้นสังกัดทราบ และส่งข้อมูลให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดเก็บจำนวนชั่วโมงการอบรมในระบบต่อไป

ผู้ผ่านการอบรม ในหมวด 6. SHEE Journal สามารถใช้ใบประกาศฯ นับคะแนน CME ได้
(โดยทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการส่งคะแนน CME ให้)
เมื่อจบการอบรมแล้วท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพียงแค่ครั้งเดียวต่อ 1 หลักสูตรเท่านั้น
ท่านสามารถเข้าทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา แต่จะไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้อีก