SHEE Journal

SHEE วารสารฉบับที่ 2 (2021)

 

Issue 2


30 JUN 2021 

        การสอนชั้นคลินิกเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เนื่องจากครูต้องทำหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำหน้าที่ทางวิชาชีพได้ โดยที่การเรียนรู้หลายอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนกับผู้ป่วยซึ่งเป็นคนที่มีอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ครูผู้สอนชั้นคลินิกต้องใช้ทักษะการสอนต่าง ๆ มากมายเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ในขณะเดียวกันกับที่ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ปลอดภัย ประกอบกับในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายอย่างที่ทำให้รูปแบบการจัดการสอนชั้นคลินิกต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัย และมีประสิทธิภาพสูง
        ในวารสาร SHEE journal ฉบับนี้ ทีมงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญมากมายมาช่วยให้คำแนะนำ แนวทางการสอนนักศึกษาระดับ รวมถึงคอลัมน์ประจำที่น่าสนใจทางการศึกษาเหมือนเช่นเคย เช่น Education movement พูดถึงทิศทางการพัฒนาการสอนในชั้นคลินิก เกร็ดความรู้การทำวิจัยการศึกษา ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่าง ๆ ที่นำเสนอในวารสารนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสอนชั้นคลินิก และนำไปสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นคลินิกที่ดี เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความสุข

 

ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates