รายชื่อผู้อบรม Online


ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
ลำดับ   ชื่อ   นามสกุล   สังกัด/ภาควิชา   ชื่อโครงการที่เข้าอบรม
  สถานะปัจจุบัน
  วันที่สมัคร
  วันที่เรียนจบหลักสูตร
1 รศ เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภ.ศัลยศาสตร์ Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
2 ผศ.พญ.กษณา รักษมณี ภ.วิสัญญีวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
3 อ.ยอดยิ่ง แดงประไพ ภ.สรีรวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
4 อ.พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา ภ.อายุรศาสตร์ Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 05-09-2017 30-09-2019
5 อ.พญ.ทิพา ชาคร ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 18-09-2017
6 อ.วิทยา ไชยธีระพันธ์ ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 26-09-2019
7 รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
8 ผศ.Theerawoot Tharmviboonsri ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
9 อ.พญ.ศนิ ใบไม้ ภ.กายวิภาคศาสตร์ Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
10 ผศ.พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 11-05-2018
11 รองศาสตราจารย์สายฝน ชวาลไพบูลย์ ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
12 อ.เจตน์ ลำยองเสถียร ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
13 ผศ.มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน ภ.วิสัญญีวิทยา Essential skills for clinical teachers ยกเลืกการอบรม ยกเลิกการอบรม 20-09-2017 10-03-2019
14 นางสาวภาพร โชคปิติบูรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 22-09-2017 22-06-2018
15 อ.รัตติยาภรณ์ กัลยา สถานส่งเสริมการวิจัย Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 25-09-2017 31-10-2017
16 ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด สถานส่งเสริมการวิจัย Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 26-09-2017 12-10-2017
17 อ.พญ. คณาพร ปราชญ์นิวัฒน์ ภ.พยาธิวิทยา Essential skills for clinical teachers ยกเลืกการอบรม ยกเลิกการอบรม 27-09-2017 10-05-2019
18 รศ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 28-09-2017 09-10-2017
19 ผศ.จรัสศรี ฬียาพรรณ ภ.ตจวิทยา Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 07-10-2017 09-10-2017
20 ผศ.ประพัฒน์ สุริยผล สถานส่งเสริมการวิจัย Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 09-10-2017 07-06-2018
21 ผศ.จรัสศรี ฬียาพรรณ ภ.ตจวิทยา การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย : ปัจจุบัน และ อนาคต สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 12-10-2017 16-05-2018
22 ผศ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย ภ.อายุรศาสตร์ How to improve learning in an operating room สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 20-10-2017 16-09-2019
23 ผศ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย ภ.อายุรศาสตร์ Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 23-10-2017 29-11-2017
24 ผศ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย ภ.อายุรศาสตร์ Mentoring system in a medical school สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 26-10-2017 04-12-2017
25 ผศ.สนทรรศ บุษราทิจ ภ.จิตเวชศาสตร์ Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 29-11-2017 04-01-2018
26 นางสาวเจียมรัตน์ โพธิ์เย็น ฝ่ายการพยาบาล งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 30-11-2017 30-11-2017
27 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต ภ.ปรสิตวิทยา Mentoring system in a medical school สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 03-12-2017 05-12-2017
28 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต ภ.ปรสิตวิทยา Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 05-12-2017 01-01-2018
29 รศ. พญ. นิธิมา รัตนสิทธิ์ ภ.อายุรศาสตร์ Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 07-12-2017 08-12-2017
30 นางสาวเจียมรัตน์ โพธิ์เย็น ฝ่ายการพยาบาล งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 08-12-2017
31 พว.เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 08-12-2017
32 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต ภ.ปรสิตวิทยา Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 01-01-2018 01-07-2018
33 อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต ภ.ปรสิตวิทยา การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย : ปัจจุบัน และ อนาคต สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 01-01-2018 01-01-2018
34 รศ. นพ.มงคล อุยประเสริฐกุล ภ.พยาธิวิทยา Effective Presentation - การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 03-01-2018 03-01-2018
35 รศ. นพ.มงคล อุยประเสริฐกุล ภ.พยาธิวิทยา นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 03-01-2018 03-01-2018
36 ผศ.สนทรรศ บุษราทิจ ภ.จิตเวชศาสตร์ Advanced skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 04-01-2018 19-09-2019
37 อ.มนต์รัตน์ จุลเนตร ภ.ปรสิตวิทยา การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย : ปัจจุบัน และ อนาคต สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 09-01-2018 24-03-2018
38 พญ.อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์ ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 17-01-2018 23-01-2018
39 ผศ พญศิริพร ลิมป์วิริยะกุล ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา Advanced skills for clinical teachers อยู่ระหว่าการอบรม อยู่ระหว่างศึกษา 18-01-2018
40 รศสุวิทย์ เจริญศักดิ์ ภ.จิตเวชศาสตร์ Advanced skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา 23-01-2018 11-02-2018