รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื่อง การวิจัยเชิงสำรวจ

BANNER SC7

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง 

ศรกส   ๕๑๔    การวิจัยเชิงสำรวจ

SIHE    514     Survey Research


"เพิ่มพูนทักษะวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อนำผลการวิจัยนำสู่วงกว้าง"

--------------------------

เปิดเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

  เปิดรับสมัครวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2562

เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.
เปิดให้เรียนทั้งแบบ เรียนในห้องเรียน และ เรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรัตนสุดา  0 2419 6637

 

รายละเอียด

ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าท่านจะจบวุฒิการศึกษาใด ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน ไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอามายื่นในการสมัคร

ขอแค่มีใจรักด้านการศึกษา ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (ขอเพียงมีใจรักด้านการศึกษา)

 

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

1. เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
2. ส่งรายงานตามข้อกำหนด
3. สอบปลายภาค

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) สามารถนำไปปรับตำแหน่งหน้าที่ได้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหน่วยงานของท่าน)
2. ได้รับ transcript หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จบหลักสูตร สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลได้


SC007

 

คำอธิบายรายวิชา

ศรกส   ๕๑๔    การวิจัยเชิงสำรวจ                                                         ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    514     Survey Research      

    หลักการของการวิจัยด้วยแบบสอบถาม การออกแบบงานวิจัยด้วยแบบสอบถาม หลักการสร้างแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากมาตรประมาณค่า

    Principles of survey research, survey research designs; principles of rating scale development; questionnaire design and construction, paper-based and online survey; analysis of rating scale data.

 

infografic hise

ตารางสอน

ตารางสอน

            เรียนนอกเวลาราชการตามกำหนดเวลาตามตารางต่อไปนี้

ศรกส   ๕๑๔    การวิจัยเชิงสำรวจ

SIHE    514     Survey Research 

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ หัวข้อ
1 พ. 18 กันยายน 2562 17.00-20.00 น.

- แนะนำรายวิชา

- หลักการวิจัยเชิงสำรวจ

- ประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

2 พ. 25 กันยายน 2562 17.00-20.00 น.

- ประเภทของตัวแปร

- มาตรวัดตัวแปร

- ขั้นตอนของการวิจัย

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

3 พ. 2 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น.

- การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- วิธีการสุ่มและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

4 พ. 9 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น.

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

- การออกแบบแบบสอบถาม

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

5 พ. 16 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น.

 - รูปแบบของการตอบคำถาม

- หลักการเขียนคำถามในแบบสอบถาม

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

6 กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  การทดสอบกลางภาค และ อ. ดร.เกียรติยศ
7 พ. 30 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

8 พ. 6 พฤศจิกายน 2562 17.00-20.00 น.

- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

- จริยธรรมการวิจัยเชิงสำรวจ

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

9 พ. 13 พฤศจิกายน 2562 17.00-20.00 น.   การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

10 พ. 20 พฤศจิกายน 2562 17.00-20.00 น. การเขียนสรุปและอภิปรายผลวิจัยเชิงสำรวจ

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

11 พ. 27 พฤศจิกายน 2562 17.00-20.00 น. การนำเสนองานวิจัยเชิงสำรวจสำหรับผู้เรียนแบบเผชิญหน้า

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์

และ อ. ดร.เกียรติยศ

12 อา. 1 ธันวาคม 2562 9.00-12.00 น. Seminar for Online learning อ. ดร.เกียรติยศ
13 อา. 1 ธันวาคม 2562 13.00-16.00 น. สอบปลายภาค  อ. ดร.เกียรติยศ

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม                       

 

สถานที่เรียน :      สถานที่เรียน :  ห้อง 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

  1. เรียนนอกเวลาราชการ ตามกำหนดการในตารางสอนที่แสดงด้านล่าง
  2. เลือกเรียนได้แบบเรียนในห้องเรียน (face-to-face classroom) หรือทางไกล (online) ก็ได้

                 2.1   การเรียนแบบ face-to-face ผู้เข้าอบรมมาเรียนในห้องเรียน 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ในเวลาเรียนตามตารางเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 2.2   การเรียนแบบ online ใช้การเรียนผ่าน website: shee.si.mahidol.ac.th/master/elearning โดยจะมีการให้บทความวิชาการในหัวข้อที่สอน เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาเองร่วมกับการดู vdo ที่บันทึกการสอนในห้องเรียน face-to-face ในคาบเรียนตามตารางสอน แล้วส่งงานตามข้อกำหนดของรายวิชาเพื่อแสดงว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอนจริง

 

choice

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครเข้าเรียน

 

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 9,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร หากเลือกหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม จะชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 9,000 บาทต่อหลักสูตร

 

(ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย และค่าบริการ Internet)

 

*โดยผู้สนใจสามารถเลือกกี่หลักสูตรก็ได้  ตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

- หลักการวิจัยทางการศึกษา

- การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ

- วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การวิจัยเชิงสำรวจ

 

ตัวอย่าง หากท่านสนใจหลักสูตร “หลักการวิจัยทางการศึกษา” และ “การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ” อัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องชำระคือ 9,000 + 9,000 = 18,000 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/sds/

สำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/academics/

**บุคลากรภายในคณะฯ ที่ต้องการขอทุนสามารถขอรับคำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล โทร. 024196637 / 024199978  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

**สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถขอทุนการศึกษาได้ เฉพาะการเรียนแบบ Full Course เท่านั้น (เรียนเต็มหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด Fullcourse

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป และ เมื่อถึงวันเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งให้ท่านดำเนินการสมัครทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail


**หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน เป็นเพียงแบบฟอร์มสำหรับใช้รับข้อมูลของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น