รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื่อง วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

BANNER SC5

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง 

ศรกส   ๕๐๙    วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

SIHE    509     Teaching Methods in Health Science Schools    


"การสอนในโรงเรียนแพทย์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีหลากหลายรูปแบบ เราควรสอนอย่างไรในแต่ละรูปแบบ"

--------------------------

เปิดเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

  เปิดรับสมัครวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2562

เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.
เปิดให้เรียนทั้งแบบ เรียนในห้องเรียน และ เรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรัตนสุดา  0 2419 6637

 

รายละเอียด

ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าท่านจะจบวุฒิการศึกษาใด ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน ไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอามายื่นในการสมัคร

ขอแค่มีใจรักด้านการศึกษา ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (ขอเพียงมีใจรักด้านการศึกษา)

 

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

1. เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
2. ส่งรายงานตามข้อกำหนด
3. สอบปลายภาค

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) สามารถนำไปปรับตำแหน่งหน้าที่ได้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหน่วยงานของท่าน)
2. ได้รับ transcript หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จบหลักสูตร สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลได้


sc005

 

คำอธิบายรายวิชา

ศรกส   ๕๐๙    วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    509     Teaching Methods in Health Science Schools      

    หลักการของการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสอนบรรยาย การเรียนในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนกลุ่มย่อย การสอนข้างเตียง การควบคุมการฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิก การสอนในแผนกผู้ป่วยนอก การตรวจเยี่ยมผู้ป่วย การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้จากการทำโครงการ ห้องเรียนกลับทาง การเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับวิธีการสอนแบบต่างๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณธรรมของผู้สอน ประเด็นทางจริยธรรมในการเรียนรู้จากผู้ป่วย

    Basic principles of teaching in health science programs; lecture, laboratory study, problem-based learning, small group teaching, bedside teaching, clinical supervision, ambulatory teaching, ward round, feedback, team-based learning, project-based learning, flipped classroom; learning in the community; development of learning media for various teaching methods in health science programs; teachers’ moral,ethical issues in learning from patients.

 

infografic hise

ตารางสอน

ตารางสอน

            เรียนนอกเวลาราชการตามกำหนดเวลาตามตารางต่อไปนี้

ศรกส   ๕๐๙    วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

SIHE    509     Teaching Methods in Health Science Schools    

ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

ผศ. นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ

 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน
1 ส. 21 กันยายน 2562 9.00-12.00 น. Introduction to teaching and learning methods ผศ. นพ.สุประพัฒน์
2 ส. 28 กันยายน 2562 9.00-12.00 น. Teaching and learning in preclinical setting อ. ดร.นพ.ยอดยิ่ง
3 ส. 5 ตุลาคม 2562 9.00-12.00 น. Small group teaching ผศ. นพ.สุประพัฒน์
4 ส. 12 ตุลาคม 2562 9.00-12.00 น. Problem-based learning ผศ. นพ.ชัยพฤกษ์
5 ส. 19 ตุลาคม 2562 9.00-12.00 น. Team-based learning ผศ. นพ.สุประพัฒน์
6 ส. 19 ตุลาคม 2562 13.00-16.00 น. Facilitation  technique ผศ. พญ.ธัชวรรณ
7 พฤ. 31 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น. Project-based learning อ. ดร.นพ.ยอดยิ่ง
8 ส. 2 พฤศจิกายน 2562 9.00-12.00 น. Teaching in the clinical setting I ผศ. นพ.สุประพัฒน์
9 ส. 2 พฤศจิกายน 2562 13.00-16.00 น. Teaching and learning in clinical setting II ผศ. นพ.สุประพัฒน์
10 พฤ. 14 พฤศจิกายน 2562 17.00-20.00 น.

นำเสนองานรายบุคคล ครั้งที่ 1

(face to face and synchronous online)

ผศ. นพ.สุประพัฒน์
11 ส. 16 พฤศจิกายน 2562 9.00-12.00 น. Simulation-based teaching

ผศ. นพ.สุประพัฒน์

และ อ. นพ.ภูมิ์

12 พฤ. 21 พฤศจิกายน 2562 17.00-20.00 น. Learning medias for various teaching methods ผศ. นพ.ตรีภพ
13 ส. 23 พฤศจิกายน 2562 9.00-12.00 น. Self-directed learning ผศ. นพ.ชัยพฤกษ์
14 ส. 23 พฤศจิกายน 2562 13.00-16.00 น. Flipped classroom รศ. พญ.พรพรรณ
15 ส. 28 พฤศจิกายน 2562 17.00-20.00 น.

นำเสนอรายงานบุคคล ครั้งที่ 2

(face to face and synchronous online)

ผศ. นพ.สุประพัฒน์
16 ส. 30 พฤศจิกายน 2562 13.00-16.00 น. Seminar for Online learning ผศ. นพ.สุประพัฒน์
17 ส. 30 พฤศจิกายน 2562 17.00-19.00 น. สอบปลายภาค ผศ. นพ.สุประพัฒน์

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

สถานที่เรียน :      สถานที่เรียน :  ห้อง 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

  1. เรียนนอกเวลาราชการ ตามกำหนดการในตารางสอนที่แสดงด้านล่าง
  2. เลือกเรียนได้แบบเรียนในห้องเรียน (face-to-face classroom) หรือทางไกล (online) ก็ได้

                 2.1   การเรียนแบบ face-to-face ผู้เข้าอบรมมาเรียนในห้องเรียน 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ในเวลาเรียนตามตารางเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 2.2   การเรียนแบบ online ใช้การเรียนผ่าน website: shee.si.mahidol.ac.th/master/elearning โดยจะมีการให้บทความวิชาการในหัวข้อที่สอน เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาเองร่วมกับการดู vdo ที่บันทึกการสอนในห้องเรียน face-to-face ในคาบเรียนตามตารางสอน แล้วส่งงานตามข้อกำหนดของรายวิชาเพื่อแสดงว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอนจริง

 

choice

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครเข้าเรียน

 

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 9,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร หากเลือกหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม จะชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 9,000 บาทต่อหลักสูตร

 

(ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย และค่าบริการ Internet)

 

*โดยผู้สนใจสามารถเลือกกี่หลักสูตรก็ได้  ตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

- หลักการวิจัยทางการศึกษา

- การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ

- วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การวิจัยเชิงสำรวจ

 

ตัวอย่าง หากท่านสนใจหลักสูตร “หลักการวิจัยทางการศึกษา” และ “การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ” อัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องชำระคือ 9,000 + 9,000 = 18,000 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/sds/

สำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/academics/

**บุคลากรภายในคณะฯ ที่ต้องการขอทุนสามารถขอรับคำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล โทร. 024196637 / 024199978  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

**สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถขอทุนการศึกษาได้ เฉพาะการเรียนแบบ Full Course เท่านั้น (เรียนเต็มหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด Fullcourse

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป และ เมื่อถึงวันเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งให้ท่านดำเนินการสมัครทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail


**หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน เป็นเพียงแบบฟอร์มสำหรับใช้รับข้อมูลของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น